«На­васт­ры­лі» лы­жы

Ка­ман­да Астра­вец­ка­га ляс­га­са ста­ла леп­шай у лыж­ных гон­ках ся­род ра­бот­нікаў ляс­ной гас­па­дар­кі воб­лас­ці.

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ГАНУЛіЧ. ostrov-red.ganulich@tut.by

Ама­та­раў лыж­ных го­нак з усіх ляс­га­саў і др­э­ва­апра­цоўчых прад­пры­ем­стваў воб­лас­ці ў Слоні­ме са­бра­ла галі­но­вая зі­мо­вая спар­та­кія­да. Спартс­ме­ны­ле­са­во­ды зма­галі­ся за пе­ра­мо­гу на лыж­ні ў роз­ных уз­рос­та­вых катэ­го­ры­ях і на роз­ных дыс­тан­цы­ях.

Ся­род дзяў­чат і жан­чын ад 18 да 30 га­доў роў­ных не бы­ло па­моч­ніку ляс­ні­ча­га Гер­вяц­ка­га ляс­ніцтва Дар’і Смоль­скай, якая, хо­ць і зна­ход­зіц­ца ў ад­па­чын­ку па до­гляд­зе дзі­ця­ці, пад­т­рым­лі­вае доб­рую спар­ты­ў­ную фор­му – у жан­чы­ны 1 мес­ца на дыс­тан­цыі 1,5 кіла­мет­ра і пу­цёўка на рэс­пуб­лі­кан­скую галі­но­вую спар­та­кія­ду ся­род ра­бот­нікаў ле­су.

Эка­на­міст Астра­вец­ка­га ляс­га­са Яў­ген Ва­ра­но­віч ся­род муж­чын (уз­рос­та­вая катэ­го­рыя 18-30 га­доў) хо­ць упаў на тра­се і паш­код­зіў лыж­нае ма­ца­ванне, але фіні­шы­ра­ваў з тр­эцім вы­ні­кам.

Лес­ніку Спон­даўска­га ляс­ніцтва Улад­зі­мі­ру Са­лаўю крыху не ха­пі­ла да «се­раб­ра» – у вы­ніку ён за­няў 3 мес­ца ся­род муж­чын ад 40 га­доў і больш.

ін­жы­нер па пад­рых­тоў­цы кад­раў Ак­са­на Са­цу­ра прый­ш­ла на фініш ча­цвёр­тай, а ляс­нік Мі­халіш­каўска­га ляс­ніцтва Вік­тар Саль­ма­но­віч і бух­гал­тар др­э­ва­апра­цоў­ча­га цэ­ха На­тал­ля Ва­лу­евіч – пя­ты­мі. НА ФОТА: ка­пітан ка­ман­ды Ан­др­эй Шы­ка­вец (зле­ва).

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.