...ПРА РА­БО­ТУ Ў КАМАНДЗЕ

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Як ужо па­ве­дам­ля­ла на­ша га­зе­таI на­па­чат­ку го­да пер­шым на­мес­ні­кам стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­маI на­чаль­ні­кам упраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня прызна­чы­лі іва­на Кар­ні­лу.

У сваім шчыль­ным гра­фіку іван Мар’янавіч вы­лучыў …акен­ца» для жур­налістаў …Астра­вец­кай праў­ды» і даў пер­шае інт­эрв’ю на но­вай па­сад­зе.

ма­лоч­на-та­вар­ных ком­плек­сах, дзе ство­ра­ны ўсе ўмо­вы, усё ат­ры­ма­нае ма­ла­ко павін­на бы­ць га­тун­ку экс­т­ра.

Не вар­та за­бы­ва­ць, што роз­ні­ца ад вы­руч­кі то­ны ма­ла­ка пер­ша­га га­тун­ку і экс­т­ра скла­дае амаль 26%. А гэта гро­шы, якіх так не ха­пае на­шым гас­па­дар­кам і якія мож­на ат­ры­ма­ць ужо сён­ня без асаб­лі­вых укла­дан­няў.

– А якія за­да­чы ставі­це ў раслі­на­вод­стве?

– Да 80% вы­руч­кі ад рэалі­за­цыі сель­гас­пра­дук­цыі пры­па­дае на жы­вё­ла­га­доў­лю. Та­му раслі­на­вод­ства павін­на пра­ца­ва­ць на патр­э­бы жы­вё­ла­га­доў­чай галі­ны.

На 2019 год пе­рад сель­ска­га­спа­дар­чы­мі прад­пры­ем­ства­мі ра­ё­на пас­таў­ле­на за­да­ча ат­ры­ма­ць больш вы­со­кі ўра­джай, чым ле­тась, каб на патр­э­бы гра­мад­ска­га стат­ка ха­пі­ла кан­ц­эн­тра­ва­ных кар­моў і бял­ку. А для гэ­та­га тр­э­ба сво­е­ча­со­ва пад­рых­та­ва­ць на­сенне і тэхніку, не спаз­ніц­ца з тэр­мі­на­мі і сво­е­ча­со­ва пра­вес­ці па­сяў­ную кам­панію.

– іван Мар’янавічI кіраўнік?

– Ка­жу­ць, спе­цы­я­лі­ста тр­э­ба лю­бі­ць, як ду­шу, і тр­эс­ці, як гру­шу. (Усмі­ха­ец­ца).

А калі сур’ёз­на, то, на­п­эў­на, патра­ба­валь­ны – калі пе­рад некім стаў­лю за­да­чу, то аба­вяз­ко­ва спы­таю пра яе вы­ка­нанне – і па гэтым ац­э­нь­ваю ра­бо­ту спе­цы­я­лі­ста.

– Ці згод­ны вы з вы­казван­не­мI што ад­зін у полі не воін? і якую ро­лю для вас іг­рае ка­ман­да?

– Каб неча­га да­сяг­ну­ць, аба­вяз­ко­ва тр­э­ба ме­ць ка­ман­ду ад­на­дум­цаў.

Спе­цы­я­лі­сты ўпраў­лен­ня рай­сель­гас­хар­чу – пра­фесія­на­лы, яны не ад­зін год пра­цу­ю­ць у сель­скай гас­па­дар­цы ра­ё­на. Бу­ду аба­пірац­ца на іх во­пыт і жа­данне пра­ца­ва­ць. А калі нех­та сто­міц­ца, вя­до­ма, нам да­вяд­зец­ца развітац­ца. які вы

– іван Мар’янавічI рас­ка­жы­цеI калі лас­каI крыху пра сваю сям’ю.

– Жон­ка – на­стаўні­ца па­чат­ко­вых кла­саў. Як і я, яна ўсё жыц­цё пра­ца­ва­ла на ад­ным мес­цы – у Аст­рын­с­кай сяр­эд­няй шко­ле імя А. Паш­кевіч (Цёт­кі). У нас дзве дач­кі – наш з На­тал­ляй го­нар і ра­дас­ць: абед­зве скон­чы­лі шко­лу з за­ла­тым ме­да­лём. Ця­пер яны ву­чац­ца ва ўнівер­сіт­этах і пла­ну­ю­ць звя­за­ць сваё жыц­цё з пра­гра­міра­ван­нем.

– У вас ёс­ць ней­кі са­кр­эт вы­ха­ван­ня?

– Дзя­цей тр­э­ба вы­хоў­ва­ць на ўлас­ным прыклад­зе і пры­ву­ча­ць да пра­цы з са­мых ран­ніх га­доў. Калі яны ба­ча­ць, што ба­ць­ка шмат пра­цуе, што ма­ці сяд­зі­ць да­паз­на за сшыт­ка­мі – дзе­ці ў пэў­най сту­пе­ні, маг­чы­ма, несвя­до­ма, ка­піру­ю­ць ма­д­эль па­вод­зі­наў ба­ць­коў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.