Аф­ган­цам – ме­далі і пес­ні

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ГАНУЛіЧ. [email protected]

Ура­чы­стае ме­ра­пры­ем­стваI пры­све­ча­нае P0-годдзю вы­ва­ду са­вец­кіх воі­наў з Аф­ганіста­на і Дню па­мя­ці воі­наў-інт­эр­на­цы­я­налістаўI са­бра­ла ў кі­на­кан­ц­эрт­най за­ле …Астра­вец» удзель­нікаў вай­ны ў Аф­ганіста­неI прад­стаўнікоў мяс­цо­вай ула­ды і гра­мад­скіх аб’яд­нан­няўI воін­скіх час­цей і ты­хI хто пом­ні­ць і ве­дае гэту да­ту.

– Аф­ганістан для мно­гіх са­вец­кіх ся­мей стаў сім­ва­лам го­ра і стра­ху за сы­ноў, якія вы­кон­валі свой інт­эр­на­цы­я­наль­ны аба­вя­зак, – ад­зна­чыў на­мес­нік стар­шы­ні Астра­вец­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Вік­тар Сві­ла. – Сён­ня мы не толь­кі ад­да­ём дані­ну па­мя­ці за­гі­нуў­шым, але і дзя­ку­ем тым, хто прай­шоў да­ро­га­мі гэтай вай­ны і вы­жыў.

Стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­на Таль­чук пад­зя­ка­ва­ла пры­сут­ным у за­ле воі­на­мінт­эр­на­цы­я­налістам за муж­на­сць, стой­кас­ць, прыклад са­ма­ад­да­на­сці – і ўручы­ла Пад­зяч­ныя пісь­мы рай­са­ве­та дэпу­та­таў Юрыю За­ма­ру, Улад­зі­мі­ру Мац­кеві­чу, Ва­ле­рыю Се­ню­цю, Васі­лю Сячынс­ка­му, Улад­зі­мі­ру Сне­гу­ру і Вац­ла­ву Шат­кеві­чу.

– Лю­бая вай­на – гэта неспра­вяд­лі­вас­ць, боль, ня­навіс­ць, – упэў­не­на стар­шы­ня ра­ён­най ар­гані­за­цыі гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня «Бе­ла­рус­кі са­юз жан­чын» На­тал­ля Бані­ц­э­віч. Лі­дар жа­но­ча­га ру­ху на Астра­веч­чыне ўручы­ла па­да­ру­нак Свят­лане Ро­маш, якая так­са­ма пры­ма­ла ўд­зел у ба­явых дзе­ян­нях у Аф­ганістане.

– Мы, ма­ці, ка­нешне, не ха­целі б для сваіх дзя­цей та­кой шко­лы жыц­ця, якую прай­шлі вы. Мы га­на­рым­ся ва­мі – вы год­на вы­ка­налі свой доўг, – ска­за­ла стар­шы­ня ра­ён­най ар­гані­за­цыі гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня «Бе­лая Русь» Іры­на Рат­кевіч, уру­ча­ю­чы па­да­ру­нак Улад­зі­мі­ру Дра­га­ну.

На­мес­нік на­чаль­ніка ра­ён­на­га аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Вад­зім Савіц­кі ўручыў Пад­зяч­нае пісь­мо і гра­шо­вую пр­эмію стар­ша­му пра­парш­чы­ку ў за­па­се Аляк­сан­дру Ан­дра­лой­цю.

З рук ва­ен­на­га ка­мі­са­ра Астра­вец­ка­га ра­ё­на Ра­ма­на Кур­ло­ва аст­ра­вец­кія воі­ны-інт­эр­на­цы­я­налі­сты ат­ры­малі юбілей­ныя ме­далі «30 год вы­ва­ду са­вец­кіх войск з Аф­ганіста­на».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.