Кан­чат­ко­вая да­та па­куль не вы­зна­ча­на

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Стар­шы­ня Цэнтр­вы­бар­ка­ма Лід­зія Яр­мо­шы­на лічы­цьI што вы­ба­ры ў Бе­ла­русі прой­ду­ць во­сен­ню.

Кіраўнік ЦВК рас­ка­за­ла аб пад­рых­тоў­цы да ма­ю­чых ад­быц­ца вы­ба­раў. «Ду­маю, што вы­ба­ры бу­ду­ць не ле­там, а во­сен­ню», – ска­за­ла яна. Пры гэтым Лід­зія Яр­мо­шы­на вы­ка­за­ла над­зею, што вы­бар­чая кам­панія пройдзе по­зняй во­сен­ню. Што да­ты­чыц­ца да­ты ас­ноў­на­га дня вы­ба­раў, то, як прызна­ла­ся стар­шы­ня Цэнтр­вы­бар­ка­ма, аса­бі­ста ёй па­даб­а­ец­ца няд­зе­ля 1 снеж­ня.

Тэр­мін паў­на­моцтваў у пар­ла­мен­та і Пр­эзід­эн­та за­вяр­ша­ец­ца ў ад­зін год – 2020-ы. За­кон не за­ба­ра­няе пра­вод­зі­ць гэтыя вы­бар­чыя кам­паніі ад­на­ча­со­ва. Ад­нак у Бе­ла­русі скла­ла­ся прак­ты­ка, што вы­ба­ры кіраўніка дзяр­жа­вы не су­мяш­ча­юц­ца ні з які­мі ін­шы­мі. «Пр­эзід­энт ужо неад­на­ра­зо­ва га­ва­рыў, што вы­бар­чых кам­паній буд­зе дзве, і ён га­ва­рыў аб гэтым, 2019-м, і аб 2020-м. Ін­тры­га ў тым, што ніх­то не ве­дае, у ме­навіта якія пе­ры­я­ды прой­ду­ць вы­ба­ры і якая кам­панія буд­зе пер­шай. Цэн­траль­ная ка­місія па­куль так­са­ма не мае інфармацыі аб гэтым. Спад­зяём­ся, што тай­на буд­зе ад­кры­та, хут­ч­эй за ўсё, у час кан­сты­ту­цый­на­га пас­лан­ня кіраўніка дзяр­жа­вы. Як праві­ла, ме­навіта з ім ён су­мяш­чае важ­ныя палітыч­ныя за­явы», – да­да­ла Лід­зія Яр­мо­шы­на.

ЦВК рых­ту­ец­ца да дзвюх кам­паній, скла­дае ме­та­дыч­ныя мат­э­ры­я­лы, якія бу­ду­ць вы­ка­ры­стоў­ва­ць вы­бар­чыя ка­місіі. «Робім і буд­зем ра­бі­ць на два ві­ды вы­ба­раў, каб бы­ць га­то­вы­мі да лю­бых, якія б ні бы­лі на­зна­ча­ны», – пад­кр­эс­лі­ла стар­шы­ня Цэнтр­вы­бар­ка­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.