За­мест пла­сты­ка – шк­ло

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па мат­э­ры­я­лах БелТА.

На­мес­нік пр­эм'ер-мініст­ра Бе­ла­русі Мі­хаіл Ру­сы ў час па­да­гуль­ня­ю­ча­га па­сяд­ж­эн­ня ка­ле­гіі Мініст­эр­ства пры­род­ных рэ­с­ур­саў і ахо­вы на­ва­коль­на­га ася­роддзя аба­зна­чыў клю­ча­выя за­да­чы на 201V год для мініст­эр­стваI ся­род іх – ак­ты­ў­ны ўд­зел у рас­пра­цоў­цы пра­па­ноў па ад­мо­ве ад пла­сты­ка­вай та­рыI азе­ля­нен­неI абы­ход­жанне з ад­хо­да­міI на­рош­ч­ванне экс­пар­ту пас­луг прад­пры­ем­стваў у сіст­эме мініст­эр­ства.

«Уз­нік­ла пы­танне – вы­вад з аба­ро­ту пла­сты­ка­вай та­ры. На пер­шым эта­пе пас­таў­ле­на пы­танне за­ме­ны пла­сты­ка­вых бут­элек шкля­ны­мі, у нас ёс­ць сы­раві­на для гэ­та­га і за­во­ды», – ад­зна­чыў Мі­хаіл Ру­сы. Ён звяр­нуў ува­гу, што шкля­ную та­ру мож­на пе­ра­пра­цоў­ва­ць і паўтор­на вы­ка­ры­стоў­ва­ць, тым са­мым раз­гру­жа­ю­чы палі­го­ны ад­хо­даў.

Гэтай тэ­май зай­ма­ец­ца шэраг мініст­эр­стваў, але рэаль­на­га вы­ра­ш­энне пы­тан­ня ня­ма, кан­ста­та­ваў ві­цэ-пр­эм'ер. «Тр­э­ба бра­ць усе та­кія пы­тан­ні і ад­пра­цоў­ва­ць», – да­ручыў ві­цэ-пр­эм'ер.

Па­вод­ле слоў Мі­хаі­ла Ру­са­га, бя­гучы год у краіне пра­ход­зі­ць пад эгі­дай азе­ля­нен­ня. Та­му павін­на бы­ць зра­зу­ме­ла, дзе буд­зе іс­ці азе­ля­ненне, якую да­па­мо­гу мо­гу­ць ака­за­ць гра­мад­скія аб'яд­нан­ні, як на­ла­д­жа­на ўза­е­мад­зе­янне з Мініст­эр­ствам ляс­ной гас­па­дар­кі па па­са­дач­ным мат­э­ры­я­ле. «Тр­э­ба даб­аві­ць яш­чэ і на­вяд­зенне па­рад­ку. Гэта кож­ны год павін­на бы­ць як ак­сіё­ма», – пад­кр­эс­ліў ён.

Ува­гі патра­буе ра­бо­та па абы­ход­жан­ні з ад­хо­да­мі, асаб­лі­ва з небяс­печ­ны­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.