Дзі­цячыя да­па­мо­гі, ся­мей­ны ка­пітал і стра­ха­вы стаж

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У Бе­ла­русі пра­па­ну­ец­ца па­вя­лічы­ць па­мер нека­то­рых ві­даў да­па­мог па до­гляд­зе дзя­цей да да­сяг­нен­ня імі 3-х га­доўI а так­са­ма змяні­ць па­ды­хо­ды да вы­ка­ры­стан­ня ся­мей­на­га ка­піта­луI вы­ліч­эн­ня стра­ха­во­га ста­жу ма­ці для наліч­эн­ня пен­сій.

Кан­кр­эт­ныя ліч­бы маг­чы­ма­га па­вы­ш­эн­ня па­куль не на­зы­ва­юц­ца, па­коль­кі пы­танне па да­руч­эн­ні Пр­эзід­эн­та да­пра­цоў­ва­ец­ца. Так­са­ма раз­гля­да­ец­ца пы­танне за­ліч­эн­ня ў стра­ха­вы стаж для на­зна­ч­эн­ня пра­цоў­ных пен­сій пе­ры­я­ды вод­пус­ку па до­гляд­зе дзі­ця­ці і до­гляд­зе дзя­цей да да­сяг­нен­ня імі 3-х га­доў не больш за 12 га­доў (ця­пер – не больш за 9 га­доў) і маг­чы­мас­ць вы­ка­ры­стан­ня ся­мей­на­га ка­піта­лу дат­эр­мі­но­ва, да да­сяг­нен­ня дзі­цем 18 га­доў (на аду­ка­цыю, па­ляп­ш­энне жыл­лё­вых умоў, ляч­энне і інш.).

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.