ІНФАРМУЕМ

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Да пры­сут­ных звяр­ну­ла­ся стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­на Таль­чук. Яна рас­ка­за­ла пра са­цы­яль­на­э­ка­на­міч­нае ста­но­віш­ча Гро­дзен­скай воб­лас­ці і Астра­вец­ка­га ра­ё­на па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да і звяр­ну­ла ўва­гу на ак­ту­аль­ную за­раз тэму – за­ня­тас­ці на­сель­ніцтва. Іры­на Эду­ар­даў­на рас­ка­за­ла, коль­кі люд­зей апы­ну­ла­ся ў спі­се не за­ня­тых у эка­но­мі­цы, як мож­на па­цверд­зі­ць сваю за­ня­тас­ць і што ча­кае тых, хто за­стаў­ся ў спі­се «дар­ма­е­даў».

– Дзя­ку­ю­чы Дэкр­эту №3 і ра­бо­це ра­ён­най ка­місіі па сад­зей­ні­чан­ні за­ня­тас­ці на­сель­ніцтва, шмат люд­зей у на­шым ра­ёне афі­цый­на ад­кры­лі сваю спра­ву, – ад­зна­чы­ла Іры­на Эду­ар­даў­на. – І для гэ­та­га не тр­э­ба рэ­гістра­вац­ца ў якас­ці ін­ды­ві­ду­аль­на­га прад­п­ры­маль­ніка – дастат­ко­ва пла­ці­ць кож­ны ме­сяц ад­зі­ны па­д­а­так. На­прыклад, зай­маў­ся муж­чы­на ра­мон­там – ця­пер ён за­пла­ці­ць па­д­а­так і мо­жа пра­ця­г­ва­ць ра­бі­ць сваю спра­ву, не ха­ва­ю­чы­ся і не трап­ля­ю­чы ў ба­зу «дар­ма­е­даў».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.