УЗНАГАРОДЖ­ВАЕМ

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Свят­ла­на ФЁДАРАВА, фо­та аўта­ра.

Уз­на­га­ро­ду ат­рым­лі­вае Г.і. Бу­жым­скі

Гэта су­стр­э­ча з на­сель­ніцтвам ад­бы­ла­ся на­пяр­э­дад­ні Дня аба­рон­цаў Ай­чы­ны. Стар­шы­ня рай­са­ве­та вет­эра­наў Рас­ціслаў Герт на­га­даў гісто­рыю з’яў­лен­ня гэ­та­га лю­таўска­га свя­та, а так­са­ма на­зваў асаб­лі­ва знач­ныя пад­зеі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Акра­мя гэ­та­га ў Рас­ці­сла­ва Ар­сен­цьеві­ча бы­ла па­ч­эс­ная місія – ён уручыў юбілей­ныя ме­далі, пры­све­ча­ныя 100-годдзю Ка­муні­стыч­най пар­тыі, Мар’яну Улад­зі­міраві­чу Бугла­ку, Ада­му Сі­гіз­мун­даві­чу Ла­па­це і Ген­над­зю Іосі­фаві­чу Бу­жымска­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.