Усё леп­шае на­пі­са­на да нас?

Маг­чы­ма. Але – не на­мі.

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Свят­ла­на ФЁДАРАВА, фо­та аўта­ра. [email protected]

У ра­ён­най біб­ліят­э­цы прай­ш­ла чар­го­вая су­стр­э­ча ўд­зель­нікаў літа­ра­тур­на­га аб’яд­нан­ня «Астра­вец­кай зям­лі га­ла­сы».

На кож­най но­вай су­стр­эчы мяс­цо­вых ама­та­раў сло­ва пе­ра­кон­ва­еш­ся, што і мы нешта мо­жам – і няд­р­эн­на.

Боль­шая част­ка ўд­зель­нікаў літаб’яд­нан­ня скла­дае вер­шы. Пра што? Ды пра усё – хі­ба мож­на аб­ме­жа­ва­ць гэтую твор­час­ць у тэ­мах, сты­лях, сло­вах?! Яна ўсё роў­на праб’ец­ца, ні­бы пра­мень сон­ца праз хма­ры.

Вось, на­прыклад, ця­пер лю­ты на два­ры – дык пра яго і вер­шы пі­шуц­ца. Ёс­ць у гэтым ме­ся­цы доб­рыя свя­ты і сум­ныя да­ты – яны так­са­ма на­тх­ня­ю­ць: так з’яў­ля­юц­ца рад­кі пра ка­ханне, вай­ну, на ду­хоў­ныя тэмы. У лю­бы час на­ра­джа­юц­ца вер­шы філа­соф­скія, лірыч­ныя, пат­ры­я­тыч­ныя...

На лю­таўс­кай су­стр­эчы свае тво­ры пра­чы­талі Аляк­сандр Ма­ро­заў, Свят­ла­на Ба­ц­ю­ле­ва, Ка­піталі­на Пятроўская, Таі­са Ся­мё­на­ва, Ган­на Ча­кур і аўтар гэтых рад­коў. Па­чу­тыя вер­шы вы­клікалі роз­ныя па­чуц­ці і раз­ва­жан­ні – маг­чы­ма, у нека­га яны ўва­со­бяц­ца ў но­выя рад­кі…

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.