Наступ­ленне па­лач­кі ко­ха

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Але­на ЯРАШЭВіЧ. ostrov-red.yaroshevic­h@tut.by

Ліч­ба

Ва­лан­цё­ры Чы­рво­на­га Кры­жа, су­пра­цоўнікі ра­ён­на­га цэн­тра гі­гіе­ны і эпід­эмія­ло­гіі і цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы на­пяр­э­дад­ні Су­свет­на­га дня ба­ра­ць­бы з ту­бер­ку­лё­зам су­стр­э­лі­ся з жы­ха­ра­мі агра­га­рад­ка Малі, каб рас­па­вес­ці пра пра­філак­ты­ку і ляч­энне гэтай хва­ро­бы. Пад­час су­стр­эчы яны пра­па­на­валі азна­ё­міц­ца з бук­ле­та­мі пра­філак­тыч­на­га ха­рак­та­ру і вы­ме­ра­ць арт­э­ры­яль­ны ціск.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.