Пра­езд па спрош­ча­ным па­рад­ку

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па мат­э­ры­я­лах БелТА.

У час пра­вяд­зен­ня іі Еўра­пей­скіх гуль­няў мыт­ныя апе­ра­цыі ў ад­но­сі­нах да гра­мад­зян, якія пры­язд­жа­ю­ць на спар­ты­ў­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы, бу­ду­ць ажыц­цяў­ляц­ца ў пер­шую чар­гу.

У Дзяр­жаў­ным мыт­ным ка­міт­эце па­ве­да­мілі, што ўд­зель­нікі, афі­цый­ныя асо­бы і ба­лельш­чы­кі бу­ду­ць пе­ра­ся­ка­ць мыт­ную грані­цу ў спрош­ча­ным па­рад­ку. У пунк­тах про­пус­ку мыт­ныя апе­ра­цыі ў ад­но­сі­нах да та­ва­раў, што пе­ра­мяш­ча­юц­ца імі, бу­ду­ць пра­вод­зіц­ца на асоб- ных спе­цы­яль­на аба­зна­ча­ных ка­на­лах для ру­ху транс­парт­ных срод­каў.

«Над­звы­чай важ­ны склад­нік ра­бо­ты – за­бес­пяч­энне бяс­пе­кі пры ўезд­зе ў краі­ну, – ад­зна­ча­ю­ць у ДМК. – У мыт­най служ­бе па­поўніў­ся ар­се­нал дэт­эк­та­раў нар­ка­тыч­ных і вы­бу­хо­вых рэчы­ваў, ра­ды­ё­стан­цый, пер­са­наль­ных пе­ра­нос­ных від­эарэ­гістра­та­раў, сіст­эм счытван­ня ін­фар­ма­цыі. У пунк­тах про­пус­ку сён­ня за­кан­ч­ва­ец­ца ма­д­эр­ні­за­цыя сіст­эм від­эа­на­зіран­ня».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.