Шоу для Ліліі!

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ГАНУЛіЧ, фо­та аўта­ра. [email protected]

На гу­ма­ры­стыч­нае шоу «Пя­цьд­зя­сят ад­цен­няў смеш­на­га», якое ад­буд­зец­ца 12 кра­савіка ў кі­на­кан­ц­эрт­най за­ле «Астра­вец», два біле­ты вы­і­гра­ла ме­ды­цын­ская сяст­ра Вар­нян­скай ам­бу­ла­то­рыі ўра­ча агуль­най прак­ты­кі Лілія Савіч.

– Пер­шы­мі з пе­ра­мо­гай мяне павін­ша­валі ка­ле­гі. Не па­ве­ры­ла свай­му шчас­цю! Упер­шы­ню ў жыц­ці мне па­шан­ца­ва­ла ў па­доб­ных розыг­ры­шах. На гу­ма­ры­стыч­нае шоу пай­ду з ма­май, – рас­ка­за­ла Лілія. – «Астра­вец­кую праў­ду» вы­пі­сва­ем. Ак­ра­мя та­го, чы­та­ем на­ві­ны на сай­це. Дзя­куй вя­лікі за ва­шы ар­ты­ку­лы і ці­ка­выя кон­кур­сы! На­га­да­ем, што на пра­ця­гу 10 дзён у су­пол­цы «УКан­так­це» га­зе­ты «Астра­вец­кая праў­да» пра­ход­зіў розыг­рыш двух біле­таў на гу­ма­ры­стыч­нае шоу з удзе­лам зо­рак те­ле­пра­грам «Кры­вое люст­эр­ка» і «Пет­ра­сян-шоу» – іх для розыг­ры­шу прад­ставіў аддзел куль­ту­ры.

Для та­го каб ста­ць шчаслі­вым ула­даль­ні­кам біле­таў, тр­э­ба бы­ло вы­ка­на­ць толь­кі тры праві­лы: бы­ць пад­пісчы­кам су­пол­кі «Астра­вец­кай праў­ды», змяс­ці­ць за­піс са­бе на ста­рон­цы і ў ка­мен­та­ры­ях па­кі­ну­ць па­рад­ка­вы ну­мар. Хітру­ны, якія імкнулі­ся па­вя­лічы­ць свае шан­цы, і тыя, хто не цал­кам вы­ка­наў умо­вы розыг­ры­шу, у ім не ўд­зель­ні­чалі.

Са­чы­це за но­вы­мі кон­кур­са­мі і розыг­ры­ша­мі на сай­це на­шай га­зе­ты і ў яе су­пол­ках у са­цы­яль­ных сет­ках. Маг­чы­ма, у чар­го­вы раз па­шан­цуе ме­навіта вам! До­ро­гая на­ша От всей ду­ши по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Ми­лая ма­моч­ка, сол­ныш­ко яс­ное, Са­мая луч­шая ты и пре­крас­ная! Мы по­здрав­ля­ем те­бя с днем рож­де­ния, В жиз­ни же­ла­ем лишь толь­ко ве­зе­ния! Же­ла­ем, чтоб глаз тво­их неж­ных теп­ло Не уга­са­ло и нас бе­рег­ло, Что­бы твои дра­го­цен­ные ру­ки Не зна­ли уста­ло­сти, го­ря и му­ки! Рас­све­тов баг­ря­ных, хо­ро­шей по­го­ды Же­ла­ем те­бе мы на дол­гие го­ды! Пусть сча­стье те­бя об­ни­ма­ет силь­нее, Лю­би­мая на­ша ма­ма, с юби­ле­ем! Лю­бя­щий муж, дочь, зять, внук.

НАПОМИНАЕМ: по­здра­ви­тель­ные ад­ре­са в номер на втор­ник при­ни­ма­ют­ся до 15.00 пят­ни­цы, а в номер на пят­ни­цу – до 12.00 сре­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.