Да­дат­ко­вае пра­ва

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

43 бу­даўнічым ар­гані­за­цы­ям пра­дастаў­ле­на маг­чы­мас­ць ад­кры­ць спе­цы­яль­ныя ра­хун­кі на тэр­мін да 31 снеж­ня 2021 го­да для аку­муліра­ван­ня мэта­вых і бя­гучых аван­саўI што пе­раліч­ва­юц­ца для вы­ка­нан­ня бу­даўнічых ра­бо­тI на­быц­ця мат­э­ры­я­лаўI звя­за­ных з вы­ка­нан­нем функ­цый ге­не­раль­на­га падрад­чы­ка і суб­падрад­чы­ка.

Ме­ры, пра­ду­г­ле­джа­ныя ва Ука­зе Пр­эзід­эн­та Бе­ла­русі №126 «Аб ад­крыц­ці спе­цы­яль­ных ра­хун­каў», бу­ду­ць сад­зей­ні­ча­ць сво­е­ча­со­ва­му ўво­ду ў экс­плу­а­та­цыю ўз­вод­зі­мых аб'ек­таў і на­вяд­зен­ню па­рад­ку ў сіст­эме раз­лікаў пры бу­даўніц­тве. Да­ку­мен­там так­са­ма ўста­ноў­ле­на пер­са­наль­ная ад­каз­на­сць кіраўнікоў ар­гані­за­цый, якім пра­дастаў­ля­ец­ца пра­ва ад­крыц­ця спе­цы­яль­ных ра­хун­каў, за мэта­вае вы­ка­ры­станне за­лі­ча­ных на іх гра­шо­вых срод­каў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.