Пра­ек­ты развіц­ця

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Больш за 20 вы­твор­час­цей пла­ну­ец­ца за­пус­ці­ць у 201V год­зе па дзяр­жаў­най пра­гра­ме іна­ва­цый­на­га развіц­ця Бе­ла­русі на 2016-2020 га­ды.

У 2018 год­зе па дзярж­пра­гра­ме іна­ва­цый­на­га развіц­ця бы­ло за­пуш­ча­на 20 вы­твор­час­цей, 10 – вый­шлі на пра­ект­ную ма­гут­на­сць. Ся­род пас­пя­хо­вых пра­ек­таў мі­ну­ла­га го­да – пер­шы бе­ла­рус­кі камп'ютар­ны та­мо­граф, кла­стар скла­да­най ме­ды­цын­с­кай тэхнікі і сіст­эм за­бес­пяч­эн­ня бяс­пе­кі, вы­твор­час­ць но­вай лі­ней­кі мікра­схем. Па астат­ніх пла­ну­ец­ца лікві­да­ва­ць ад­ста­ванне ў бя­гучым год­зе. Да­дат­ко­ва ў 2018 год­зе ў дзярж­пра­гра­му іна­ва­цый­на­га развіц­ця ўклю­чы­лі 20 пра­ек­таў. Аб'ём вы­твор­час­ці іна­ва­цый­най пра­дук­цыі ў мі­ну­лым год­зе вы­рас у два ра­зы – да Br1 млрд 120 млн.

Ся­род пер­спек­ты­ў­ных сек­та­раў, дзе бу­ду­ць з'яў­ляц­ца іна­ва­цый­ныя пра­ек­ты, элек­тра­транс­парт, ро­ба­тат­эхніка, пры ра­бу­да­ванне, бія- і на­нат­эхна­ло­гіі, но­выя мат­э­ры­я­лы, ін­фар­ма­цый­на-ка­муніка­цый­ныя тэхна­ло­гіі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.