Стан да­рог

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па мат­э­ры­я­лах БелТА.

Праб­ле­му др­эн­ных да­рог у Бе­ла­русі пе­ра­раз­мер­ка­ванне срод­каў да­рож­на­га фон­ду не вы­ра­шы­ць.

Па мер­ка­ван­ні стар­шы­ні Паста­ян­най ка­місіі Па­ла­ты прад­стаўнікоў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­русі па пра­мыс­ло­вас­ці, паліў­на­энер­ге­тыч­ным ком­плек­се, транс­пар­це і су­вязі Ан­др­эя Ры­ба­ка, вый­с­це ў тым, каб па­вя­ліч­ва­ць да­рож­ны фонд і кры­ні­цы. Акра­мя та­го, неаб­ход­на пра­ца­ва­ць з мяс­цо­вай ула­дай, каб вы­ра­ша­ць пы­тан­ні эфек­ты­ў­на­га рас­хо­да­ван­ня срод­каў. Пры­нам­сі, у ся­бе ў ак­ру­зе дэпу­тат пры­трым­лі­ва­ец­ца ме­навіта гэтай прак­ты­кі.

У цэ­лым, ад­каз­ва­ю­чы на за­ў­ва­гу жур­налі­ста, што стан асоб­ных аўта­да­рог у краіне з кож­ным го­дам ста­но­віц­ца ўсё гор­шым, Ан­др­эй Ры­бак за­ў­ва­жыў, што ра­зам з тым ін­шыя да­ро­гі ста­но­вяц­ца леп­шы­мі.

Сён­ня 50 пра­ц­эн­таў са­бра­ных за ко­шт да­рож­на­га збо­ру срод­каў на­кіроў­ва­ец­ца на бу­даўніцтва, экс­плу­а­та­цыю і ра­монт рэс­пуб­лі­кан­скіх да­рог, астат­нія 50 пра­ц­эн­таў – на мяс­цо­выя. Як па­ве­дам­ля­ла­ся ра­ней, дэпу­та­ты аб­мяр­коў­валі маг­чы­мас­ць на­кіра­ван­ня на рэс­пуб­лі­кан­скія да­ро­гі толь­кі чвэр­ці су­мы да­рож­на­га збо­ру.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.