Пад­зя­ка з кан­вер­та

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Вы­каз­ва­ем най­сар­д­эч­ней­шую пад­зя­ку за чулыя і до­бра­зы­члі­выя ад­но­сі­ны да на­шай дай­лід­скай зям­лі доб­рым люд­зям. Мы вель­мі ўд­зяч­ны ўсім, хто да­па­ма­гае нам на­вод­зі­ць па­ра­дак на на­шай зям­лі. Дзя­ку­ем за тое, што на­но­ва за­ас­фаль­та­валі да­ро­гу і ста­ян­ку ка­ля кас­цё­ла. Асаб­лі­ва хо­чам пад­зя­ка­ва­ць стар­шы­ні Гер­вяц­ка­га сель­са­ве­та Лю­цыі Іва­наўне Лях і пра­ца­ўні­кам сель­са­ве­та, на­ша­му дэпу­та­ту ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Да­ну­це Аляк­сандраўне Ка­зю­левіч, стар­шы­ні ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Ірыне Эду­ар­даўне Таль­чук, на­чаль­ніку Астра­вец­ка­га ДРБУ №159 Дз­міт­рыю Пятро­ві­чу Куліне і пра­ца­ўні­кам гэтай ар­гані­за­цыі, а так­са­ма службе мелія­ра­цыі.

Вель­мі ўд­зяч­ны мы Астра­вец­ка­му рай­вы­кан­ка­му і яго стар­шы­ні Іга­ру Яра­сла­ваві­чу Ша­луд­зі­ну.

За ўсіх вас і ва­шы сем’і молім­ся ў на­шым кас­цё­ле. Кас­цёл Апе­кі Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі вё­скі Дай­лід­кі.

РГОО «Бе­ло­рус­ское об­ще­ство охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов» и Ост­ро­вец­кая рай­он­ная ор­га­ни­за­ци­он­ная струк­ту­ра РГОО БООР

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.