«Дзя­сят­кі» –

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

– Кон­курс на леп­ша­га лі­да­ра пія­нер­скай ар­гані­за­цыі пра­вод­зіц­ца што­год, але ўпер­шы­ню да ўд­зе­лу ў ім за­пра­шалі­ся ка­ман­ды. Сё­лет­ні кон­курс мы пры­свя­цілі 75-га­до­вым юбіле­ям з дня вы­зва­лен­ня на­шай краі­ны і Астраў­ца ад ня­мец­ка-фа­шы­сц­кіх за­хопнікаў і з дня ўтвар­эн­ня Гро­дзен­скай воб­лас­ці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.