Сі­ла Кіры­лаў!

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Ostrov-red.matskevich@tut.by

Астраў­чане Кірыл Саўко і Кірыл Ра­га­вен­ка пра­вя­лі вый­грыш­ныя баі пад­час рэс­пуб­лі­кан­скіх спа­бор­ніцтваў юнац­кай лі­гі бок­су ў Го­мелі.

Ка­ман­да Гро­дзен­скай воб­лас­ці, у склад якой ува­х­од­зя­ць і астраў­чане, пра­ця­г­вае ба­ра­ць­бу за вы­хад у фі­нал спа­бор­ніцтваў. Ня­даў­на юныя бак­сё­ры су­стр­э­лі­ся на рын­гу з са­пер­ні­ка­мі Го­мель­скай воб­лас­ці.

Ся­род аст­раў­чан цу­доў­ны­мі ба­я­мі ад­зна­чы­лі­ся Кірыл Саўко і Кірыл Ра­га­вен­ка, якія ўп­эў­не­на пра­вя­лі па­я­дын­кі і за­вяр­шы­лі іх на сваю ка­ры­с­ць.

Менш па­шан­ца­ва­ла іх та­ва­ры­шам – Аляк­сан­дру Ба­руўку і Ар­се­ню Мя­леш­ку, якія на гэты раз састу­пілі са­пер­ні­кам.

Па­д­рых­та­ва­ла Ма­ры­на МАЦКЕВіЧ.

По­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Же­ла­ем сча­стья и добра, Чтоб жизнь, как день, свет­ла бы­ла! Пусть не бу­дет во­все бед, Про­жи­ви еще 100 лет! Се­мья Ряб­це­вых.

До­ро­гую по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! Ува­жа­е­мая Се­мьи Мороз, Фет­ке­вич, Ан­д­рио­ло­вич. Ува­жа­е­мая

По­здрав­ля­ем вас с юби­ле­ем со дня рож­де­ния! Се­мьи Ки­ре­евых и Сан­ков­ских. Твоя крест­ная дочь Татьяна Флей­то с се­мьей. Лю­би­мую ма­му, ба­буш­ку

по­здрав­ля­ем с юби­ле­ем! По жиз­ни шла все­гда ты пря­мо, Хра­ня теп­ло род­ных сер­дец, Ты, на­ша ба­буш­ка и ма­ма, При­мер для нас и об­ра­зец. Сво­ей улыб­кой со­гре­вая, Сво­ею муд­ро­стью де­лясь, Ты по­мо­га­ла, до­ро­гая, С бе­дой нам спра­вить­ся не раз. И вот се­мьей се­го­дня друж­но Те­бя по­здра­вить со­бра­лись. Пус­кай все бу­дет так, как нуж­но, И дол­гой-дол­гой эта жизнь. Здо­ро­вье, си­лы, на­стро­е­нье Пус­кай Гос­подь те­бе да­ет; В 70-й день рож­де­нья Ду­ша ли­ку­ет и по­ет. С лю­бо­вью род­ные и близ­кие. По­здрав­ля­ем с 70-лет­ним юби­ле­ем! В эту кра­си­вую да­ту при­ро­ды Мы от чи­сто­го серд­ца, лю­бя, С днем рож­де­ния с улыб­кой По­здрав­ля­ем се­го­дня те­бя! Наш лю­би­мый, род­ной, до­ро­гой, Знай: мы счаст­ли­вы ря­дом с то­бой! Цве­тов те­бе, лю­би­мый, це­лый во­рох, В подарок – са­мая кра­си­вая звез­да. Здо­ро­вым будь, ве­се­лым и счаст­ли­вым И в этот день, и зав­тра, и все­гда! Дочь Ма­ри­на, зять Во­ло­дя и внук Олег.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.