Га­ран­та­ва­ная неза­леж­на­сць

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка га­ран­туе неза­леж­на­сць пра­ва­суддзя ў краіне. Ад­па­вед­ныя за­явы кіраўнік дзяр­жа­вы зра­біў сён­ня на на­рад­зе па пы­тан­нях уда­с­ка­на­лен­ня дзей­на­сці су­доў агуль­най юры­с­дык­цыі.

Кіраўнік дзяр­жа­вы ад­зна­чыў, што ча­ста ка­жу­ць: су­до­вая галі­на ўла­ды павін­на бы­ць неза­леж­най. У су­вязі з гэтым Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка вы­ка­заў упэў­не­на­сць, што, у тым ліку зы­ход­зячы з па­раў­наль­на­га аналі­зу з су­до­вы­мі сіст­э­ма­мі за­меж­ных краін, су­до­вая ўла­да Бе­ла­русі з'яў­ля­ец­ца неза­леж­най і аба­ро­не­най. Ад­нак ён не вы­клю­чае, што мо­гу­ць бы­ць фак­ты кру­га­вой па­рукі, асаб­лі­ва на мес­цах, у чым ёс­ць ві­на і са­міх суддзяў.

«Тут, на­вер­се, гэта прак­тыч­на немаг­чы­ма, – пад­кр­эс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар. – Я стро­га ад­но­шу­ся, калі мне пас­ту­пае ін­фар­ма­цыя, што нех­та з на­чаль­нікаў зняў труб­ку і пат­эле­фа­на­ваў суддзі: «ну вы там па­гляд­зі­це...» Гэта апош­ні дзень яго ра­бо­ты. Калі я гэ­та­га не ўба­чыў, а вам пат­эле­фа­на­валі і вы пра­маў­чалі, гэта ва­шы праб­ле­мы. Не­калі гэта вы­ле­зе. Не бы­вае, што гэта тай­на за­ста­нец­ца за ся­мю пя­ча­ця­мі».

«Калі нех­та вам пе­раш­ка­д­жае вы­кон­ва­ць пра­ва­суддзе, сум­лен­на, спра­вяд­лі­ва, у ад­па­вед­на­сці з за­ко­нам пры­ма­ць ра­ш­энне, – ад­зін толь­кі зва­нок. І вы ве­да­е­це, ка­му пат­эле­фа­на­ва­ць, ак­ра­мя мяне. Літа­раль­на праз гад­зі­нуд­зве я бу­ду аб гэтым ве­да­ць. Та­му гляд­зі­це са­мі. Я ж ра­зу­мею, што вы жы­вя­це ў рэаль­ным жыц­ці. І нех­та ўплы­ва­ць спра­буе, нех­та на­ціска­ць і гэтак да­лей. У вас та­кі лёс. Вы – суддзі. Та­му рэа­гуй­це дастой­на. Як рэа­га­ва­ць, я як кіраўнік дзяр­жа­вы вам пра­па­ную. Пры­нам­сі, знайдзі­це маг­чы­мас­ць праін­фар­ма­ва­ць аб неда­хо­пах. Я за­ў­сё­ды ста­ну на ва­шу аба­ро­ну», – за­явіў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Асаб­лі­ва Пр­эзід­энт ак­ц­эн­та­ваў ува­гу на аб­са­лют­най неда­пуш­чаль­на­сці пра­ва­па­ру­ш­эн­няў ся­род суд­зей­ска­га кор­пу­са. «Калі суддзя несум­лен­ны (та­кія фак­ты бы­ва­ю­ць), гэта вель­мі др­эн­на. Мо­жа пра­крас­ці­ся лю­бы чы­ноўнік, але калі суддзя – гэта ўсё», – рэ­зю­ма­ваў ён.

Да 100 ма­ла­дых афі­ц­эраў за­па­су пры­з­а­ву­ць у 2019 год­зе на служ­бу ва Уз­бро­е­ныя Сі­лы Бе­ла­русі.

У ад­па­вед­на­сці з Ука­зам №137 «Аб пры­зы­ве афі­ц­эраў за­па­су на ва­ен­ную служ­бу», які Пр­эзід­энт Бе­ла­русі пад­пі­саў 4 кра­савіка, неаб­ход­на пры­з­ва­ць у 2019 год­зе на ва­ен­ную служ­бу ва Уз­бро­е­ныя Сі­лы гра­мад­зян Бе­ла­русі муж­чын­ска­га по­лу ва ўз­рос­це да 27 га­доў з ліку афі­ц­эраў за­па­су, якія не прай­шлі тэр­мі­но­вую ва­ен­ную служ­бу, служ­бу ў рэ­зер­ве Уз­бро­е­ных Сіл і не ма­ю­ць пра­ва на адт­эр­мі­ноўку ад пры­зы­ву, у коль­кас­ці да 100 ча­ла­век.

Мініст­эр­ству аба­ро­ны да­ру­ча­на за­бяс­пе­чы­ць на­зна­ч­энне пры­зва­ных гра­мад­зян на воін­скія па­са­ды, што ад­па­вя­да­ю­ць іх ва­ен­на-ўлі­ко­вым спе­цы­яль­на­сцям. Са­вет Міністраў да 1 лю­та­га 2020 го­да паві­нен прад­ставі­ць Пр­эзід­эн­ту Бе­ла­русі ін­фар­ма­цыю аб вы­ні­ках пры­зы­ву на ва­ен­ную служ­бу афі­ц­эраў за­па­су.

Пред­се­да­тель обл­ис­пол­ко­ма Вла­ди­мир Крав­цов встре­тил­ся с по­ве­рен­ным в де­лах США в Бе­ла­ру­си Дже­ни­фер Мур. Во вре­мя встре­чи ру­ко­во­ди­тель Грод­нен­ской об­ла­сти об­су­дил с гла­вой ди­пло­ма­ти­че­ской мис­сии пер­спек­ти­вы даль­ней­ше­го со­труд­ни­че­ства в раз­лич­ных сфе­рах.

– На тер­ри­то­рии об­ла­сти ра­бо­та­ет несколь­ко пред­при­я­тий с аме­ри­кан­ским ка­пи­та­лом. В част­но­сти, вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные пред­при­я­тия со­зда­ны в Грод­но и Ли­де, – от­ме­тил Вла­ди­мир Крав­цов. – В бли­жай­шей пер­спек­ти­ве воз­мож­но раз­ви­тие ту­риз­ма, ло­ги­сти­ки, вза­и­мо­дей­ствие в гу­ма­ни­тар­ной сфе­ре по ли­нии раз­лич­ных про­грамм Ор­га­ни­за­ции Объ­еди­нен­ных На­ций. Ес­ли го­во­рить о раз­ви­тии ту­риз­ма, то в Аме­ри­ке про­жи­ва­ет мно­го вы­ход­цев с бе­ло­рус­ской зем­ли, осо­бен­но мно­го­чис­лен­на ев­рей­ская диас­по­ра. А у нас мно­го мест, ко­то­рые им ин­те­рес­ны, на­при­мер, Ра­дунь, где за­хо­ро­нен рав­вин и фи­ло­соф Ха­фец Ха­им и ку­да при­ез­жа­ет мно­го пред­ста­ви­те­лей ев­рей­ско­го на­ро­да со всех кон­ти­нен­тов.

Аме­ри­кан­цы под­твер­ди­ли, что им ин­те­рес­но раз­ви­вать но­сталь­ги­че­ский ту­ризм. Гла­ва аме­ри­кан­ской ди­пмис­сии вы­ска­за­ла за­ин­те­ре­со­ван­ность в со­труд­ни­че­стве в гу­ма­ни­тар­ной сфе­ре, об­ра­зо­ва­нии, здра­во­охра­не­нии и дру­гих. Уже на­ла­же­но та­кое со­труд­ни­че­ство меж­ду ин­фор­ма­ци­он­ным цен­тром по­соль­ства США в Бе­ла­ру­си и Грод­нен­ской на­уч­ной биб­лио­те­кой име­ни Е.Ф. Кар­ско­го.

Как под­черк­нул пред­се­да­тель обл­ис­пол­ко­ма, по­сте­пен­но раз­ви­ва­ют­ся эко­но­ми­че­ские свя­зи, про­дук­ция грод­нен­ско­го ре­ги­о­на по­сту­па­ет на аме­ри­кан­ский ры­нок. Пред­ста­ви­те­ли на­ших де­ло­вых кру­гов встре­ча­лись с аме­ри­кан­ски­ми биз­не­сме­на­ми в Сан-Фран­цис­ко, Лос-Ан­дже­ле­се и дру­гих го­ро­дах.

Дже­ни­фер Мур в свою оче­редь рас­ска­за­ла, что Со­еди­нен­ные Шта­ты чет­ко обо­зна­чи­ли за­ин­те­ре­со­ван­ность в ин­ве­сти­ци­ях в бе­ло­рус­ский IT-биз­нес, а так­же в раз­ви­тие аг­ро­эко­ту­риз­ма.

– Аме­ри­кан­ские биз­не­сме­ны хо­тят ин­ве­сти­ро­вать в бе­ло­рус­ские IT-про­ек­ты, – от­ме­ти­ла Дже­ни­фер Мур. – В Бе­ла­ру­си есть мно­го мо­ло­дых, та­лант­ли­вых, хо­ро­шо об­ра­зо­ван­ных лю­дей, они кон­ку­рен­то­спо­соб­ны на ми­ро­вом рын­ке ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий. Ин­те­рес­но для нас со­труд­ни­че­ство в сфе­ре ту­риз­ма. Вве­де­ние без­ви­зо­во­го ре­жи­ма вдвое уве­ли­чи­ло ко­ли­че­ство аме­ри­кан­ских ту­ри­стов. При­ят­но бы­ло узнать из жур­на­ла National Geographic, что Бе­ла­русь на­хо­дит­ся на пер­вом ме­сте в рей­тин­ге стран для эко­ту­риз­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.