Но­вы ві­цэ-пр­эм’ер

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка на­зна­чыў Улад­зі­мі­ра Двор­ніка на­мес­ні­кам пр­эм'ер-мініст­ра.

На гэтай па­сад­зе ён буд­зе ў тым ліку ку­ры­ра­ва­ць пы­тан­ні развіц­ця агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су, ляс­ной гас­па­дар­кі, пры­род­ных рэ­с­ур­саў і ахо­вы на­ва­коль­на­га ася­роддзя.

Улад­зі­мір Двор­нік на­рад­зіў­ся 16 кра­савіка 1963 го­да ў вёс­цы Ро­вен­ская Сла­ба­да Рэчыц­ка­га ра­ё­на Го­мель­скай воб­лас­ці. Скон­чыў Ві­цеб­скі вет­э­ры­нар­ны ін­сты­тут. Заслу­жа­ны ра­бот­нік сель­скай гас­па­дар­кі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Да гэ­та­га ча­су ён пра­ца­ваў на па­сад­зе стар­шы­ні Го­мель­ска­га аб­лас­но­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.