Зас­на­валь­нікі тра­ды­цый

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Фо­та з ар­хі­ва ТЦСАН.

Він­ша­ванне з днём на­ра­дж­эн­ня май­ст­рых­іI спя­вач­кіI чы­таль­ні­цы ўлас­ных вер­шаў і ба­ек На­тал­лі Пятроў­ны Зу­бен­кі Eдру­гая зле­ва)

Прад­стаўнікоў па­ка­лен­ня дзя­дуль і ба­буль ча­ста на­зы­ва­ю­ць заха­валь­ні­ка­мі тра­ды­цый. Але яны няр­эд­ка і іні­цы­я­та­ры роз­ных доб­рых спраў з пра­ця­гам. Пры­нам­сіI ты­яI хто на­вед­вае аддзя­ленне дзён­на­га зна­ход­жан­ня ма­ла­дых ін­валі­даў і па­жы­лых люд­зей Тэ­ры­та­ры­яль­на­га цэн­тра са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва.

Спа­чат­ку тут збіралі­ся май­ст­ры і май­ст­рыхі з роз­ны­мі пад­зел­ка­мі – да­валі май­стар-кла­сы, асвой­валі но­выя ві­ды твор­час­ці, рых­та­валі цу­доў­ныя па­да­рун­кі для гас­цей цэн­тра, да роз­ных свя­таў.

А дзе твор­час­ць, там і пес­ня. Пасту­по­ва склалі­ся два ка­лек­ты­вы: ва­каль­ная група «Ак­са­міт­кі» і тан­ца­валь­ны «Ча­ро­муш­кі». Яны сталі ўпры­га­ж­эн­нем ура­чы­стых ме­ра­пры­ем­стваў у цэн­тры і паспе­лі здаб­ы­ць доб­рую сла­ву вы­ступ­лен­ня­мі на ра­ён­най сц­эне, у чым несум­нен­ная за­слу­га ма­стац­кіх кіраўнікоў Васі­ля Кар­пя­ца і Та­ма­ры Ба­ту­ры. Ка­лек­ты­вы ня­стом­на ўдас­ка­наль­ва­ю­ць сваё май­ст­эр­ства, пры­ва­б­лі­ва­ю­ць но­выя та­лен­ты.

Калі ж га­ва­ры­ць пра бы­лыя і сён­няш­нія тра­ды­цыі, то да пер­шых мож­на ад­нес­ці адра­дж­энне каля­да­ван­ня з вітан­нем усіх су­пра­цоўнікаў цэн­тра, свя­тка­ванне Мас­лені­цы з тра­ды­цый­ны­мі гуль­ня­мі-за­ба­ва­мі, часта­ван­нем блін­ца­мі. А да дру­гіх – ка­лек­ты­ў­нае ад­зна­ч­энне аса­бі­стых па­мят­ных пад­зей, юбіле­яў. Та­кія свя­ты зблі­жа­ю­ць, да­па­ма­га­ю­ць ад­чу­ць ся­бе ў цэн­тры ўва­гі, у бліз­кім ата­ч­эн­ні. Для нема­ла­дых люд­зей гэтая ўва­га вель­мі важ­ная і патр­эб­ная. І за тое, што цэнтр ста­но­віц­ца для нас са­праў­ды цё­п­лым і ўтуль­ным сяброўскім до­мам, тр­э­ба ска­за­ць вя­лікі дзя­куй яго ды­р­эк­та­ру Вік­та­ру Іосі­фаві­чу Жда­но­ві­чу, за­гад­чы­цы аддзя­лен­ня для дзён­на­га зна­ход­жан­ня ма­ла­дых ін­валі­даў і па­жы­лых люд­зей Ак­сане Ге­нрых­аўне Свір­скай, спе­цы­я­лістам Та­ма­ры Аляк­сандраўне Лук­шы і Галіне Сяр­ге­еўне Няд­вец­кай і ўсёй на­шай друж­най пен­сія­нер­скай кам­паніі. Спя­вае Люд­мі­ла іва­наў­на Ку­хар­э­віч.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.