Ры­ба­кі то­ну­ць

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Ак­са­на КАРДАШI стар­шы­ня РА вы­ра­та­валь­нікаў на во­дах.

Жы­хар Мастоўска­га ра­ё­на ад­правіў­ся на ры­бал­ку – і да­ха­ты не вяр­нуў­ся. Ва­да­ла­зы спа­чат­ку знай­шлі па­кі­ну­тую на бе­ра­зе ву­дуI а за­тым і це­ла муж­чы­ны – ён па­та­нуў.

ПАМЯТАЙЦЕ:

– на кру­тых бе­ра­гах рэк і азёр мо­жа бы­ць сліз­ка: вы на­ват не за­ў­ва­жы­цеI як апы­не­це­ся ў вад­зе;

– хад­зі­ць на ры­бал­ку па­жа­да­на не ад­на­муI а кам­паніяй: сяб­ры ў вы­пад­ку ча­го змо­гу­ць да­па­маг­чы;

– люд­зям з хво­рым сэр­цам аба­вяз­ко­ва тр­э­ба бра­ць з са­бой спе­цы­яль­ныя ме­ды­цын­скія пр­эпа­ра­ты;

– аба­вяз­ко­ва над­зя­вай­це вы­ра­та­валь­ную ка­міз­эль­ку – яна да­па­мо­жа пра­тры­мац­ца на вад­зеI па­куль не прыйдзе да­па­мо­гаK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.