Ін­фар­ма­цый­ны тры­умф

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Сё­ле­та на кон­курс бы­ла па­дад­зе­на небы­ва­лая коль­кас­ць за­явак – амаль 500 сай­таў праг­лед­зе­ла жу­ры перш чым вы­бра­ць ся­род іх леп­шыя. І тым больш пры­ем­на, што ў на­мі­на­цыі «Ін­фар­ма­цый­ны рэ­с­урс» ра­зам з Белт­эле­ра­ды­ё­кам­паніяй і між­на­род­ным спа­да­рож­ні­ка­вым тэле­ка­на­лам «Бе­ла­русь 24» у пе­ралік тра­піў і сайт «Астра­вец­кай праў­ды». Ды­п­лом 3 сту­пе­ні рэ­дак­цыі га­зе­ты ўручыў міністр ін­фар­ма­цыі Аляк­сандр Кар­лю­кевіч.

НА ФОТА: Дз­міт­рый Мі­сюк з дач­кой Вар­ва­рай і сы­нам Даніі­лам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.