«Каляд­ны ве­чар» у велі­код­ныя дні

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Да­бра­чын­ны спек­такль па п’есе Ні­ны Ры­бік «Каляд­ны ве­чар» вяр­та­ец­ца на сц­эну: у блі­ж­эй­шы ча­цвер, 25 кра­савіка, ён буд­зе пас­таў­ле­ны на сц­эне Гу­да­гай­ска­га до­ма куль­ту­ры.

За­пра­ша­юц­ца ўсе жа­да­ю­чыя. Ува­х­од сва­бод­ны, але кож­ны гля­дач мо­жа па­кі­ну­ць прый­маль­ную для яго су­му, якая пойдзе на на­быц­цё велі­код­ных па­да­рун­каў для ад­зі­но­кіх люд­зей, што зна­ход­зяц­ца на ўт­ры­ман­ні ў Мі­халіш­каўс­кай участ­ко­вай баль­ні­цы.

Па­ч­а­так спек­так­ля ў 18 гад­зін.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.