З квет­ка­мі, пес­ня­мі і сал­дац­кай ка­шай

Ад­зна­чы­лі Дзень Пе­ра­мо­гі аст­раў­чане

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Пас­ля ўра­чы­с­та­га мітын­гу свя­тка­ванне плаў­на пе­рай­шло ў тра­ды­цый­нае мес­ца яго пра­вяд­зен­ня – ле­са­пар­ка­вую зо­ну і пе­ра­рас­ло ў пры­го­жае, за­па­мі­наль­нае і яр­кае дзей­ства.

У па­чат­ку цэн­траль­най алеі гас­цей свя­та су­стра­ка­ла га­лер­эя «Квет­кі Пе­ра­мо­гі – воі­нам Бес­смя­рот­на­га пал­ка», ар­гані­за­ва­ная су­пра­цоўні­ка­мі цэн­траль­най ра­ён­най біб­ліят­экі пры пад­т­рым­цы ра­ён­на­га кра­яз­наў­ча­га му­зея. Тут бы­лі змеш­ча­ны фо­та­здым­кі на­шых зем­ля­коў – вет­эра­наў вай­ны, да парт­р­этаў якіх дзяў­ча­ты ў сты­лі­за­ва­най фор­ме пры­ма­цоў­валі ў знак па­мя­ці і ўд­зяч­на­сці квет­кі яб­лы­ні. Мно­гія па­ды­ход­зілі да парт­р­этаў уча­раш­ніх су­сед­зяў, зна­ё­мых, ро­дзі­чаў, каб па­кланіц­ца ім за шчас­це жы­ць пад мір­ным небам.

Дар­эчы, у той дзень мно­гія пры­неслі на свя­та парт­р­эты сваіх дзя­доў і прад­зе­даў, якія «гэты дзень на­б­лі­жалі, як ма­глі». Да прыкла­ду, Але­на Аліе­ва прый­ш­ла на свя­та з парт­р­эта­мі сваіх прад­зе­да Іва­на Ку­лё­мі­на, які за­гі­нуў пад Ленін­гра­дам, і дзе­да, ар­ты­ле­ры­ста Міка­лая Яшы­на, – пра лёс кож­на­га з іх мож­на пі­са­ць кні­гу. Але­на Улад­зі­міраў­на бе­раж­лі­ва за­хоў­вае па­мя­ць пра сваіх прод­каў – сал­дат Пе­ра­мо­гі, каб за­тым пе­ра­да­ць яе сваім ча­ц­вя­рым дзе­цям – каб не парва­ла­ся нітач­ка…

Гэтую па­мя­ць за­хоў­ва­ю­ць кні­гі і ча­со­пі­сы – іх мож­на бы­ло па­гар­та­ць у чы­таль­най за­ле пад ад­кры­тым небам.

Хо­ць ас­ноў­нае дзей­ства раз­горт­ва­ла­ся ўсё ж на га­лоў­най сц­эне ам­фіт­эат­ра. Гле­да­чоў, га­лоў­ны­мі з якіх бы­лі вет­эра­ны Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны Юрый Алек­сан­дро­віч і Ва­лян­ці­на Ярохі­на, а так­са­ма вяз­ні ня­мец­кіх кан­ц­эн­тра­цый­ных ла­ге­раў, віталі леп­шыя твор­чыя сі­лы ра­ё­на.

Па­пу­ры ва­ен­ных пе­сень, лірыч­ныя і пат­ры­я­тыч­ныя кам­пазі­цыі вы­ка­налі хо­ры вет­эра­наў і «Поль­скае рэ­ха Астраў­ца», муж­чын­с­кае трыа ў склад­зе Аляк­сандра Юр­гя­лян­ца, Юрыя Іна­ро­ві­ча і Яра­сла­ва Вян­гроўска­га, ва­каль­ная група ан­сам­бля «Світа­нак», салі­сты Зла­та Мін­кілевіч, Аляк­сандр Ко­мар і ін­шыя ар­ты­сты.

А хто ста­міў­ся ад­па­чы­ва­ць, мог пад­сіл­ка­вац­ца сал­дац­кай ка­шай, якую пры­га­та­валі су­пра­цоўнікі МНС, ці во­дар­ны­мі шаш­лы­ка­мі; паўд­зель­ні­ча­ць у ак­цы­ях, якія ар­гані­за­валі вы­ра­та­валь­нікі, ці па­це­шыц­ца вы­ра­ба­мі на­шых на­род­ных май­строў – а мо­жа, і прыд­ба­ць са­бе нешта на па­мя­ць пра гэтае цу­доў­нае свя­та.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.