Астра­вец­кіх жы­вё­ла­во­даў

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Але­на ГАНУЛіЧ. [email protected]

На­па­чат­ку мая ў Лід­зе ад­бы­ў­ся за­ключ­ны этап рэс­пуб­лі­кан­с­кай ак­цыі «Наш жы­вё­ла­вод», якая што­год пра­ход­зі­ць па іні­цы­я­ты­ве Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за ра­бот­нікаў агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су. У ім пры­ня­лі ўд­зел леп­шыя пра­ца­ўнікі жы­вё­ла­га­доў­чай галі­ны Гро­дзен­шчы­ны, бы­лі ся­род іх і аст­раў­чане.

Па до­брай тра­ды­цыі пад­час зімне-стой­ла­ва­га пе­ры­я­ду стар­шы­ня рай­ка­ма праф­са­ю­за ра­бот­нікаў агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су Юрый Аду­ла з Пад­зя­ка­мі і па­да­рун­ка­мі на­вед­вае ком­плек­сы і фер­мы, каб ад­зна­чы­ць ра­бо­ту леп­шых жы­вё­ла­во­даў, а так­са­ма да­ве­дац­ца пра іх тур­бо­ты і кло­па­ты. Сё­ле­та праф­са­юз­ны лі­дар ар­га­ры­яў па­бы­ваў на 42 фер­мах і ком­плек­сах і ўручыў па­да­рун­кі 46 пра­ца­ўні­кам.

Пры­ем­на, што пе­ра­мож­ца­мі ак­цыі «Наш жы­вё­ла­вод» на аб­лас­ным эта­пе сталі пя­цё­ра спе­цы­я­лістаў і пра­ца­ўнікоў ра­ён­най жы­вё­ла­га­доўлі. У на­мі­на­цыі «Леп­шы за­ат­эхнік» пе­ра­мо­гу свя­тка­ваў Вік­тар Алёк­са з КСУП «Гу­да­гай», а леп­шым вет­э­ры­нар­ным ура­чом ста­ла Гра­жы­на Саўко з КСУП «Гер­вя­ты». Леп­шым апе­ра­та­рам па штуч­ным асе­мя­нен­ні жы­вёл быў прызна­ны Ан­др­эй Кал­пак з КСУП «Гу­да­гай», леп­шым апе­ра­та­рам ма­шын­на­га да­ен­ня – да­яр­ка МТК «Мар­ку­ны» КСУП «Мі­халіш­кі» Ле­а­кад­зія Боў­ша, а леп­шым жы­вё­ла­во­дам – Тар­э­са Мар­цін­кевіч з РУП «Астра­вец­кі саў­гас «Па­доль­скі».

Ды­п­ло­мам рэс­пуб­лі­кан­ска­га ка­міт­эта праф­са­ю­за ра­бот­нікаў агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су бы­ла ад­зна­ча­на ра­бо­та стар­шы­ні рай­ка­ма Юрыя Аду­лы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.