Сум­лен­на і спра­вяд­лі­ва

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі са­браў на­ра­ду па ар­гані­за­цыі і пра­вяд­зен­ні ма­ю­чых ад­быц­ца вы­ба­раў у Па­ла­ту прад­стаўнікоў і Са­вет Рэс­пуб­лікі На­цы­я­наль­на­га схо­ду, дзе быў аб­мер­ка­ва­ны шэраг пы­тан­няў, а так­са­ма раз­гле­джа­на га­тоў­на­сць мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды да іх пра­вяд­зен­ня.

Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка за­явіў, што вы­ба­ры пра­па­ну­ец­ца пра­вес­ці ў ліста­пад­зе гэ­та­га го­да. Ап­ты­маль­ныя да­ты бу­ду­ць вы­зна­ча­ны ў блі­ж­эй­шы час – гэта азна­чае, што ас­ноў­ныя пе­ра­д­вы­бар­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы, пра­ду­г­ле­джа­ныя за­ка­на­даўствам, павін­ны па­чац­ца ўжо ў жніўні.

«Патра­ба­ван­ні да пра­вяд­зен­ня вы­бар­чай кам­паніі няз­мен­ныя. Гэта павін­ны бы­ць сум­лен­ныя, спра­вяд­лі­выя вы­ба­ры, без на­ду­ма­ных аб­ме­жа­ван­няў, каб ні ў ка­го не бы­ло сум­нен­няў у іх ле­гітым­на­сці», – пад­кр­эс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

РУП «Бе­ло­рус­ская атом­ная элек­тро­стан­ция» вой­дет в со­став ГПО «Бел­энер­го». Со­от­вет­ству­ю­щий указ №172 под­пи­сал Пре­зи­дент Бе­ла­ру­си Алек­сандр Лу­ка­шен­ко.

Дан­ное ре­ше­ние при­ня­то с це­лью по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти ор­га­ни­за­ции экс­плу­а­та­ции атом­ной элек­тро­стан­ции и со­зда­ния еди­но­го тех­но­ло­ги­че­ско­го ком­плек­са Бе­ло­рус­ской энер­ге­ти­че­ской си­сте­мы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.