Пра да­ро­гі і пры­да­рож­ныя ўчаст­кі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ў час аз­на­ям­лен­ня з до­браў­па­рад­ка­ван­нем і развіц­цём тэ­ры­то­рый, якія пры­ля­га­ю­ць да каль­ца­вой аўта­да­ро­гі ва­кол Мін­ска, да­ручыў ак­ты­ў­ней разві­ва­ць МКАД і пры­да­рож­ныя ўчаст­кі.

«Я шмат га­ва­рыў аб тым, што ха­цеў бы ба­чы­ць уз­доўж гэтых да­рог. Але па­куль ра­бо­та ід­зе так са­бе. Дзе-нід­зе я, на­п­эў­на, і не ба­чу гэтай ра­бо­ты, та­му што не ўсю­ды бы­ваю. І сён­ня я ха­цеў бы вам усім аба­зна­чы­ць кан­кр­эт­на, якой павін­на бы­ць да­ро­га і пры­да­рож­ныя ўчаст­кі», – ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Кіраўнік дзяр­жа­вы рас­тлу­ма­чыў, што на­дае вя­лі­кае зна­ч­энне ма­д­эр­ні­за­цыі да­рог і развіц­цю пры­да­рож­най ін­фра­струк­ту­ры, та­му што гэта твар краі­ны. «Я ча­ста вас кры­ты­кую за да­ро­гі, за па­ра­дак, ін­шыя на­прам­кі, звя­за­ныя з на­шай пры­ро­дай. Ча­му сён­ня да­ро­гі і перш за ўсё пер­шая каль­ца­вая аўта­да­ро­га? Гэта твар Мін­ска. Мінск – твар краі­ны, – звяр­нуў ува­гу Пр­эзід­энт. – Тут гос­ці, люд­зі ча­ста езд­зя­ць па гэтых да­ро­гах. І спра­ва на­ват не толь­кі ў тым, што хут­ка пры­ед­зе шмат гас­цей з уся­го све­ту на Еўра­пей­скія гуль­ні. Калісь­ці тр­э­ба бы­ло гэту ра­бо­ту ак­ты­ві­за­ва­ць».

Аляк­сан­дру Лу­ка­ш­эн­ку да­ла­жы­лі аб вы­ка­нан­ні яго да­руч­эн­няў па пад­т­ры­ман­ні ў на­леж­ным экс­плу­а­та­цый­ным стане каль­ца­вой аўта­ма­біль­най да­ро­гі і транс­парт­ных раз­вя­зак ва­кол Мін­ска, до­браў­па­рад­ка­ван­ні і развіц­ці пры­лег­лых да МКАД тэ­ры­то­рый.

Пр­эзід­эн­ту так­са­ма пра­д­э­ман­стра­валі па­са­жыр­скі транс­парт, які буд­зе вы­ка­ры­стоў­вац­ца ў час Еўра­пей­скіх гуль­няў, у тым ліку аўто­бу­сы МАЗ і «Нё­ман», аўта­ма­білі Geely Atlas. Ка­ля 320 бе­ла­рус­кіх кра­со­ве­раў бу­ду­ць экс­плу­а­та­вац­ца ў час гуль­няў у якас­ці так­сі для прад­стаўнічых гас­цей. Пас­ля спа­бор­ніцтваў ма­шы­ны раз­мяр­ку­ю­ць па дзяр­жаў­ных струк­ту­рах і мяс­цо­вых ор­га­нах ула­ды, да­ла­жыў мэр Мін­ска Ана­толь Сі­вак.

Раз­маў­ля­ю­чы з вад­зі­це­ля­мі, кіраўнік дзяр­жа­вы прызнаў­ся, што яму па­даб­а­ец­ца Geely Atlas. «Доб­рая ма­шы­на», – аца­ніў Пр­эзід­энт. Ён да­даў, што па­ра разві­ва­ць і вы­твор­час­ць элек­тра­ма­бі­ляў.

Пас­ля Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ўжо ў якас­ці па­са­жы­ра аўто­бу­са азна­ё­міў­ся з до­браў­па­рад­ка­ван­нем каль­ца­вой да­ро­гі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.