Но­выя банк­но­ты

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

На­цы­я­наль­ны банк Бе­ла­русі пр­э­зен­та­ваў аб­ноў­ле­ныя банк­но­ты ўзо­ру 2009 го­да на­мі­на­лам Br5 і Br10 вы­пус­ку 2019 го­да, якія ўвод­зяц­ца ў аба­ра­ч­энне з 20 мая.

У ад­па­вед­на­сці з ра­ней агу­ча­ны­мі пла­на­мі ў 2019 год­зе ўвод­зяц­ца ў аба­ра­ч­энне аб­ноў­ле­ныя банк­но­ты на­мі­на­лам Br5 і Br10, у 2020 год­зе – Br20 і Br50. «Іх вы­раб абу­моў­ле­ны на­ступ­ны­мі пры­чы­на­мі. Для Нац­бан­ка важ­на ме­ць дастат­ко­вую коль­кас­ць банк­но­таў роз­ных на­мі­на­лаў у аба­ра­ч­эн­ні. Банк­но­ты Br5 і Br10 з'яў­ля­юц­ца най­больш па­пу­ляр­ны­мі, яны зай­ма­ю­ць ка­ля 40 пра­ц­эн­таў ад усіх банк­но­таў, што зна­ход­зяц­ца ў аба­ра­ч­эн­ні. Яны ак­ты­ў­на вы­ка­ры­стоў­ва­юц­ца як гра­мад­зя­на­мі, так і ар­гані­за­цы­я­мі ганд­лю і сэ­рві­су. Пры гэтым пас­та­ян­на па­вя­ліч­ва­ец­ца аб'ём ста­рых банк­но­таў гэ­та­га на­мі­на­лу», – ска­заў на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня на­яў­на­га гра­шо­ва­га аба­ра­ч­эн­ня Нац­бан­ка Сяр­гей Гай­ко.

«Мяр­ку­ем, што тэр­мін служ­бы гэтых банк­но­таў буд­зе па­вя­лі­ча­ны прыклад­на ў 1,5 ра­за. Тэр­мін служ­бы банк­но­таў дроб­ных на­мі­на­лаў мы ац­э­нь­ва­ем да го­да, сяр­эд­ніх – да 3 га­доў, буй­ных – да 5 га­доў», – ад­зна­чыў на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня.

Да­дат­ко­вы вы­раб на­яў­ных гро­шай не азна­чае па­веліч­энне гра­шо­вай ма­сы, па­коль­кі іх вы­пуск у аба­ра­ч­энне пры­вод­зі­ць да пе­ра­хо­ду гра­шо­вых срод­каў з без­на­яў­най формы ў на­яў­ную, па­коль­кі бан­кі за ат­ры­ма­ныя гра­шо­выя зна­кі пе­раліч­ва­ю­ць На­цы­я­наль­на­му бан­ку іх без­на­яў­ны экві­ва­лент.

Ця­пер на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі зна­ход­зяц­ца ў аба­ра­ч­эн­ні 7 на­мі­на­лаў банк­но­таў – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 руб­лёў і 8 на­мі­на­лаў ма­нет – 1, 2, 5, 10, 20 і 50 ка­пе­ек, а так­са­ма 1 і 2 бе­ла­рус­кія руб­лі. Ас­ноў­ную ўд­зель­ную ва­гу зай­ма­ю­ць банк­но­ты Br5, Br10, Br20 і Br50, невя­лікую – Br100. Банк­но­ты Br200 і Br500 прак­тыч­на ад­сут­ні­ча­ю­ць у аба­ра­ч­эн­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.