Кр­эдыт­ная лінія

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пе­ра­га­во­ры аб выд­зя­лен­ні Бе­ла­русі кр­эды­ту Бан­ка развіц­ця Кітая пра­ця­г­ва­юц­ца, іду­ць ра­бочыя су­стр­эчы.

На­мес­нік мініст­ра фі­нан­саў Ан­др­эй Бел­ка­вец у кан­цы мая пра­вёў су­стр­эчы ў Бан­ку развіц­ця і Эксім­бан­ку Кітая. «Мы аб­мяр­коў­валі ўмо­вы, дэталі, маг­чы­мас­ці, як гэта мож­на ар­гані­за­ва­ць», – ад­зна­чыў на­мес­нік мініст­ра. Ён на­га­даў, што раз­мо­ва ід­зе аб су­ме $500-600 млн. Ча­ка­ец­ца, што кр­эдыт мо­жа бы­ць выд­зе­ле­ны ў бя­гучым год­зе.

Як па­ве­дам­ля­ла­ся, срод­кі кітай­ска­га кр­эды­ту ў вы­пад­ку да­сяг­нен­ня да­моў­ле­на­сці Бе­ла­русь мо­жа на­кіра­ва­ць на рэфі­нан­са­ванне доў­гу. Гэтыя срод­кі мо­гу­ць ста­ць альт­эр­на­ты­вай расій­с­ка­му кр­эды­ту. Пра­ект кр­эдыт­на­га па­гад­нен­ня Бе­ла­русь ча­кае ад Расіі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.