За­лож­нікі ба­ць­коўскіх ам­бі­цый

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - [email protected]

Ся­род ням­но­гіх тэле­пе­ра­да­чI якія я ста­ра­ю­ся не пра­пус­ка­цьI – вы­пускі на­вінI …Што? Дзе? Калі?»I спа­бор­ніцт­вы клу­ба вя­сё­лых і зна­ход­лі­вых іI як гэта ні па­ра­дак­саль­наI – …Го­лас». Па­ра­дак­саль­наI бо са­ма спя­ва­ць не ўмею – а вось ты­хI хто вір­ту­оз­на ва­ло­дае гэтым пры­род­ным му­зыч­ным ін­стру­мен­та­мI слу­хаю з аса­ло­дай. Вы­пускі апош­ня­га шоу …Го­лас. Дзе­ці» гляд­зе­ла амаль усе – ад сля­пых праслу­хоў­ван­няў да скан­даль­на­га фі­на­лу. і бу­дучых фі­налістаў амаль бес­па­мыл­ко­ва вы­зна­чы­ла з пер­шых іх вы­хадаў на сц­эну. Ні­ны Ры­бік

Для не та­кіх апан­та­ных «Го­ла­сам» рас­ка­жу сут­на­сць скан­да­лу, які раз­гар­эў­ся на пер­шым расій­скім ка­на­ле. Кож­ны з трох на­стаўнікаў – Ва­ле­рый Ме­лад­зэ, Пе­ла­гея і Свят­ла­на Ла­ба­да – вы­бралі са сваіх пят­нац­ца­ці па­да­печ­ных траіх

фі­налістаў. І да­лей у ход усту­па­ла га­ла­са­ванне гле­да­чоў, у вы­ніку яко­га бы­лі вы­зна­ча­ны спа­чат­ку тры су­пер­фі­налі­сты, а за­тым – пе­ра­мож­ца. Для ўсіх бы­ло шо­кам, калі з дзе­вя­ці га­ласі­стых хлоп­чы­каў і дзяўчы­нак пе­ра­мож­цай шоу ста­ла Мі­ке­ле Аб­ра­ма­ва – дач­ка па­пу­ляр­най расій­с­кай спя­вач­кі Ал­су, якая на­бра­ла 53% га­ла­соў. Дзяўчын­ка, без­умоў­на, та­ле­навітая, але «за бор­там» апы­нулі­ся дзе­ці з ку­ды больш моц­ны­мі ва­каль­ны­мі дад­зе­ны­мі.

Скан­дал раз­гар­эў­ся ў са­цы­яль­ных сет­ках, кіраўніцтв­а пер­ша­га тэле­ка­на­ла прызна­чы­ла неза­леж­нае рас­сле­да­ванне – і вы­свет­ліла­ся, што пад­час га­ла­са­ван­ня ме­ла мес­ца на­крут­ка га­ла­соў. Вы­нікі ад­мянілі, фі­налістаў за­прасілі на спец­вы­пуск (Мі­ке­ле Аб­ра­ма­ва не з’явіла­ся) – і ўсіх дзе­вя­ць удзель­нікаў фі­на­лу аб’явілі пе­ра­мож­ца­мі, кож­на­му вы­далі сер­ты­фі­кат на мі­льён руб­лёў і на пра­ва за­пі­су пес­ні ў пра­фесій­най сту­дыі.

Я б не бра­ла­ся за гэтую тэму – ці ма­ла якія скан­да­лы ад­бы­ва­юц­ца ў расій­скім шоу-біз­не­се, калі б не нека­то­рыя аб­ставі­ны.

Ус­пом­ніла­ся, як у 2014 год­зе на­ша рэ­дак­цыя пра­вод­зі­ла кон­курс «На­род­ны ар­тыст», пе­ра­мож­цу яко­га павін­ны бы­лі вы­зна­чы­ць шля­хам інт­эр­нэт-га­ла­са­ван­ня, – та­ды так­са­ма нех­та пад­та­са­ваў яго вы­нікі. Коль­кі да­вя­ло­ся вы­слу­ха­ць па­про­каў­ваўсіх­смя­рот­ных­гра­хах!Мы­вый­шлі­саста­но­віш­ча прыклад­на гэтак жа, як і пер­шы ка­нал: су­пра­цоўнікі рэ­дак­цыі за свае гро­шы ку­пілі і ўручы­лі дзяўчын­цы, якая пе­ра­маг­ла на са­мой спра­ве – гэта па­цверд­зі­ла неза­леж­нае рас­сле­да­ванне, – та­кі ж прыз і ды­п­лом, як і ча­ла­ве­ку, які ат­ры­маў яго неза­слу­жа­на. У ад­роз­ненне ад Мі­ке­ле Аб­ра­ма­вай, ён аніяк – ні пуб­ліч­на, ні аса­бі­ста, ні та­ды, ні да гэ­та­га ча­су – не пат­лу­ма­чыў гэты ін­цы­д­энт.

Але спра­ва на­ват не ў скан­да­лах – усе­расій­скім і на­шым, ла­каль­ным. Лю­бы скан­дал з ця­гам ча­су за­бы­ва­ец­ца – толь­кі вось, як у тым анек­до­це пра лы­жач­кі, аса­дак за­ста­ец­ца… Мі­ке­ле Аб­ра­ма­ва ні ў чым не ві­на­ва­тая – пра гэта га­ва­ры­лі і ар­гані­за­та­ры шоу «Го­лас. Дзе­ці», якія яе, як і ўсіх фі­налістаў, узна­га­ро­дзілі і на­звалі чле­нам сва­ёй сям’і. Але тыя, хто ўцяг­нуў дзі­ця ў гэтую бруд­ную гуль­ню, – яны ці ду­малі, як гэта адаб’ец­ца на яе да­лей­шым лё­се, на дзі­ця­чай псіхі­цы, ха­рак­та­ры? На­ват калі б пад­ман не вы­кры­ў­ся… Яна ж, як і ўсе ін­шыя, чу­ла, як спя­валі Ер­жан Мак­сім, Ні­но Чэс­нер, Ва­ле­рый Ку­за­коў – і не маг­ла не ра­зу­ме­ць, што не да­ця­г­вае да іх уз­роў­ню… Калі ж на са­мой спра­ве па­ве­ры­ла лю­бячым ба­ць­кам, што яна – леп­шая за ўсіх, то ёй мож­на толь­кі пас­па­чу­ва­ць: цяж­ка дзяўчын­цы да­вяд­зец­ца ў жыц­ці…

Вя­до­ма, кож­на­му з ба­ць­коў хо­чац­ца га­на­рыц­ца сваім дзі­цем і кож­ны пе­ра­ка­на­ны, што яго сын ці дач­ка – са­мы леп­шы, са­мы та­ле­навіты, са­мы ра­зум­ны. Са­праў­ды, кож­нае дзі­ця мае та­лент, кож­нае – унікаль­нае. Як гэты та­лент рас­кры­ць, а не пры­ду­ма­ць і за ша­лё­ныя гро­шы разві­ва­ць неіс­ну­ю­чы, але больш пр­э­с­тыж­ны – за­да­ча тая яш­чэ… Вы­ра­шы­ць яе, на­вучы­ць да­ся­га­ць сва­ёй мэты, пе­ра­ма­га­ць, а ча­сам – і прай­гра­ва­ць, бо без гэ­та­га ў жыц­ці не бы­вае, – за­да­ча ба­ць­коў і на­стаўнікаў.

Але ча­ста дзе­ці ста­но­вяц­ца за­лож­ні­ка­мі ба­ць­коўскіх ам­бі­цый. «Нам патр­эб­на пе­ра­мо­га, мы за ца­ной не пас­таім», – коль­кім дзе­цям зла­ма­ла лёс та­кая ба­ць­коўская гон­ка за да­сяг­нен­ня­мі на­шчад­каў!

Ча­го вар­та куп­ле­ная пе­ра­мо­га, на­ват калі пры­зам у вы­ніку ста­ну­ць вя­лікія гро­шы? Мі­льён руб­лёў, і на­ват не ад­зін, усё роў­на ра­на ці позна скон­чыц­ца – а дзі­ця і да­лей буд­зе ду­ма­ць, што ба­ць­кі ўсё мо­гу­ць вы­ра­шы­ць, усё апла­ці­ць і ўсё ку­пі­ць.

А калі ад­ной­чы не змо­гу­ць? А калі су­стр­энец­ца нешта, што не пра­да­ец­ца і не куп­ля­ец­ца? Як бу­ду­ць жы­ць дзе­ці без гэ­та­га «до­пін­гу», без апла­ча­ных «ца­цак» і пе­ра­мог?

Коліш­ні скан­дал з на­шым «На­род­ным ар­ты­стам», як і ня­даўні на шоу «Го­лас. Дзе­ці», пры­му­ша­ю­ць за­ду­мац­ца пра гэта. І, хо­чац­ца спад­зя­вац­ца, што нека­га ўсё ж пе­ра­ка­на­ю­ць, што не кож­ная пе­ра­мо­га вар­та лю­бой ца­ны – ча­сам за­пла­ці­ць да­вяд­зец­ца на­шмат больш, чым пры­ня­се пер­шае мес­ца.

Бо пер­шы – не за­ў­сё­ды леп­шы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.