Рас­цём ра­зам з га­зе­тай

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ці­ма­фей Коў­зан і Коля Ха­ры­тон­чык па­куль ход­зя­ць у дзі­цячы са­док і чы­та­ць яш­чэ не ўме­ю­ць. Але з усіх га­зет бес­па­мыл­ко­ва вы­бі­ра­ю­ць тую, што ім па­даб­а­ец­ца най­больш, у якой ча­сам змяш­ча­юц­ца фо­та­здым­кі іх та­таў ці мам, сяброў па сад­ку ці дзі­ця­чай пля­цоў­цы, а калі-нікалі – і іх са­міх.

Па­гад­зі­це­ся: цу­доў­на, што ёс­ць га­зе­та, род­ная ў кож­ным до­ме і два­ры, якая рас­це і ста­лее ра­зам са сваі­мі чы­та­ча­мі!

І цу­доў­на, што ў на­шай га­зе­ты ёс­ць чы­та­чы, якія з ма­лен­ства чы­та­ю­ць ра­ён­ку.

Спад­зяём­ся, што і вы – у іх ліку? А калі па ней­кай незра­зу­ме­лай, пры­чыне па­куль што не, то спя­шай­це­ся на по­шту, вы­пі­свай­це «Астра­вец­кую праў­ду» на ме­сяц, квар­тал ці паў­годдзе – і буд­зем сябра­ва­ць і на­да­лей!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.