Яр­ка. Ма­штаб­на. Знач­на

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

ff Еўра­пей­скія гуль­ні ад­кры­лі­ся ў Мін­ску. Яны за­вер­шац­ца 30 чэрве­ня. Больш за 4 ты­сячы ат­ле­таў з 50 краін разыг­ра­ю­ць 200 кам­плек­таў узна­га­род у 15 ві­дах спорту. Бе­ла­рус­кія спартс­ме­ны (221 ат­летF вы­сту­пя­ць ва ўсіх ві­дах пра­гра­мы. Для Бе­ла­русі ff Еўра­пей­скія гуль­ні – знач­ная не толь­кі спар­ты­ў­на­яI але і куль­тур­ная пад­зея. Уд­зель­нікі і ба­лельш­чы­кі фо­ру­му змо­гу­ць уба­чы­ць па­ка­зы ў Верх­нім го­рад­зеI вы­ста­вы вя­до­мых бе­ла­рус­кіх ма­ста­коў і му­зыч­ныя шоу.

Цы­ры­монія ад­крыц­ця II Еўра­пей­скіх гуль­няў ад­бы­ла­ся на мін­скім ста­ды­ёне «Ды­на­ма». Фа­кел на ста­ды­ён унеслі бе­ла­рус­кія алім­пій­скія чэм­піё­ны Дар'я До­мра­ча­ва, Аляк­сей Гры­шын, Мак­сім Мір­ны, Юлія Нес­цяр­эн­ка, Ра­ман Пет­ру­ш­эн­ка, Над­зея Скард­зі­на і Дз­міт­рый Даў­га­лё­нак, якія і за­палілі агонь II Еўра­пей­скіх гуль­няў у Мін­ску.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі вітаў удзель­нікаў спа­бор­ніцтваў, гас­цей Мін­ска і ўсіх, хто сочы­ць за ад­крыц­цём спа­бор­ніцтваў, ад­зна­чы­ў­шы, што гісто­рыя Еўра­пей­скіх гуль­няў яш­чэ толь­кі па­чы­на­ец­ца. «Вось і на­ды­шоў час яр­кіх пе­ра­мог. На гас­цін­най бе­ла­рус­кай зям­лі мы ад­кры­ва­ем ІІ Еўра­пей­скія гуль­ні», – за­явіў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка. – Да­вай­це ра­зам на ка­ры­с­ць ча­ла­вецтва пе­ра­ня­сём усе су­час­ныя палітыч­ныя ба­таліі на спар­ты­ў­ныя пля­цоўкі. Да­вай­це толь­кі так, праз спорт, буд­зем зма­гац­ца за ты­тул са­май ма­гут­най дзяр­жа­вы».

На мо­мант пад­пі­сан­ня га­зе­ты ў друк уся­го ў ак­ты­ве бе­ла­рус­кіх ат­ле­таў бы­ло 34 узна­га­ро­ды (10 за­ла­тых, 9 сяр­эбра­ных, 15 брон­за­вых), яны зай­ма­ю­ць дру­гое мес­ца ў агуль­на­ка­манд­ным ме­даль­ным за­ліку, усту­па­ю­чы толь­кі расія­нам, у якіх 39 ме­да­лёў (19, 10, 10).

Бе­ла­рус­ка Эль­ві­ра Гер­ман ста­ла пер­шай у бар’ер­ным бе­гу

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.