На рэа­біліта­цыю

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У Бе­ла­русі ў 201V год­зе пла­ну­ец­ца пра­вес­ці эка­ла­гіч­ную рэа­біліта­цыю больш як 7I6 тыс. га тар­фянікаў па пра­ек­це ПРААН-ГЭФ …Вет­ландс».

Тар­фянікі раз­меш­ча­ны ў Вілей­скім, Га­ра­доц­кім, Шар­каўш­чын­скім, Мёр­скім, Смар­гон­скім ра­ё­нах. Так­са­ма на ба­ло­це Да­ку­даўс­кае ў Лід­скім ра­ёне апра­бу­ю­ць но­вую ме­то­ды­ку пас­ко­ра­на­га аб­наў­лен­ня экасіст­эм.

Ра­ней та­кая ра­бо­та пра­вод­зіла­ся на тэ­ры­то­рыі Ма­гілёўс­кай воб­лас­ці. Па пра­ек­це, пад­т­ры­ма­ным ура­дам Рэс­пуб­лікі Кар­эя і Кан­вен­цы­яй ААН па ба­ра­ць­бе з апу­сты­нь­ван­нем, ад­но­ў­ле­на больш за 1 тыс. га дэ­гра­да­ва­ных і неэфек­ты­ў­на асу­ша­ных ба­лот. Клю­ча­вым ме­ра­пры­ем­ствам ста­ла за­ба­лоч­ванне асу­ша­ных тар­фянікаў Нар­каўш­чы­на Чэ­ры­каўска­га ра­ё­на (383 га) і Пе­ча­неж Кас­ц­ю­ко­віц­ка­га ра­ё­на (670 га).

Рэа­біліта­цыя па­ру­ша­ных ба­лот да­па­ма­гае ста­білі­за­цыі ўз­роў­ню грун­та­вых вод, пра­ду­хі­лен­ню мі­не­ралі­за­цыі тор­фу і вы­сы­хан­ня глеб, ска­ра­ч­эн­ню вы­кі­даў ву­г­ля­кісла­га га­зу ў ат­ма­сфе­ру, зні­ж­эн­ню ры­зы­кі ляс­ных па­жа­раў, а так­са­ма па­веліч­эн­ню коль­кас­ці рэд­кіх ві­даў фло­ры і фаў­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.