Ма­біль­ны кан­троль

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Чет­ко раз­де­лять по­ступ­ки лю­дей на «бе­лые» и «чер­ные», свя­то чтить за­кон и не да­вать ми­ру воз­мож­но­сти уто­нуть в мо­ре неспра­вед­ли­во­сти – од­на­ж­ды вы­брав та­кой про­фес­си­о­наль­ный путь, ра­бот­ни­ки про­ку­ра­ту­ры оста­ют­ся ему вер­ны да­же за две­рью ра­бо­че­го ка­би­не­та.

С ка­ки­ми во­про­са­ми об­ра­ща­ют­ся в про­ку­ра­ту­ру и ка­ки­ми ка­че­ства­ми дол­жен об­ла­дать че­ло­век, ко­то­рый там ра­бо­та­ет, рас­ска­зал про­ку­рор Ост­ро­вец­ко­го рай­о­на Алек­сей То­мче­нок. Усе сель­ска­га­спа­дар­чыя ра­бо­ты ў ра­ёне вя­дуц­ца пад піль­ным на­гля­дам пра­ку­ра­ту­ры, якая пра­цуе су­мес­на ін­шы­мі пра­ва­а­хоў­ны­мі ор­га­на­мі.

Аб гэтым іш­ла раз­мо­ва на ка­ар­ды­на­цый­най на­рад­зе па ба­ра­ць­бе са зла­чын­на­сцю і ка­руп­цы­яй у рай­вы­кан­ка­ме, якая пра­ход­зі­ла пад кіраўніцтв­ам пра­ку­ро­ра Астра­вец­ка­га ра­ё­на Аляк­сея Там­чан­ка.

Па­жар­ная бяс­пе­ка, ахо­ва пра­цы і па­ру­ш­энне пра­цоў­най дыс­цып­лі­ны – важ­ныя мо­ман­ты, на якія звяр­та­ю­ць ува­гу пра­ва­а­хоў­ныя ор­га­ны пры вы­езд­зе ў сель­ска­га­спа­дар­чыя прад­пры­ем­ст­вы ра­ё­на. Ад­нак і на іх нель­га гляд­зе­ць скрозь паль­цы, та­му што кож­нае, на­ват са­мае дроб­нае пра­ва­па­ру­ш­энне або на­да­гляд, мо­гу­ць пры­вес­ці да сур’ёз­ных на­ступ­стваў як для прад­пры­ем­ства, так і для ча­ла­ве­ка, які яго зд­зейс­ніў, і кіраўніка. Аб гэтым неад­на­ра­зо­ва па­пяр­эдж­ваў ды­р­эк­та­раў ра­ён­ных КСУПаў і саў­га­са «Па­доль­скі», якія са­бралі­ся на на­ра­ду, пра­ку­рор ра­ё­на, аба­пі­ра­ю­чы­ся на во­пыт ра­бо­ты па па­доб­ных спра­вах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.