Аўта­ма­білі да свя­та

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

У Дзень Не­за­леж­на­сці і 75-годдзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­русі і Астраў­ца ад ня­мец­ка-фа­шы­сц­кіх за­хопнікаў ляс­ніцт­вы Астра­вец­ка­га ляс­га­са ат­ры­малі ў па­да­ру­нак аўта­ма­білі.

Ча­ты­ры но­вень­кія «Ні­ва Ла­да» з са­ма­га ран­ку ча­калі гас­па­да­роў на аўта­ма­біль­най ста­ян­цы ляс­га­са. Клю­чы ад іх са сло­ва­мі пад­зя­кі за до­бра­сум­лен­ную пра­цу пе­ра­даў ляс­нічым Астра­вец­ка­га, Па­доль­ска­га, Кя­меліш­каўска­га і Гер­вяц­ка­га ляс­ніцтваў ды­р­эк­тар Астра­вец­ка­га ляс­га­са Ры­гор Дол­гі.

Пра тое, што аст­ра­вец­кія ляс­га­саў­цы па­мя­та­ю­ць дзень вы­зва­лен­ня і па­ва­жа­ю­ць ге­ро­яў і ўд­зель­нікаў вай­ны, свед­чы­ла і эм­бле­ма на па­да­рун­ках з над­пі­сам «75 га­доў вы­зва­лен­ня Бе­ла­русі ад ня­мец­ка-фа­шы­сц­кіх за­хопнікаў».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.