Кам­форт для пра­язд­жа­ю­чых

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Мініст­эр­ства транс­пар­ту і ка­муніка­цый рас­пра­цоў­вае ге­не­раль­ную схе­му развіц­ця пры­да­рож­на­га сэ­рві­су да 2025 го­да.

Ге­не­раль­ная схе­ма змяш­чае як іс­ну­ю­чыя і бу­ду­е­мыя аб'ек­ты, так і пра­ек­ту­е­мыя, а так­са­ма пра­па­на­ва­ныя ін­ве­ста­рам для но­ва­га бу­даўніцтва. Ця­пер дзей­ні­чае схе­ма да 2020 го­да.

У ге­не­раль­най схе­ме развіц­ця пры­да­рож­на­га сэ­рві­су пра­ду­г­ле­джа­на тры ўз­роўні аб'ек­таў. Да аб'ек­таў пер­ша­га ўз­роў­ню ад­но­сяц­ца пля­цоўкі для ад­па­чын­ку з до­браў­па­рад­ка­ва­ным санітар­ным збу­да­ван­нем, да дру­го­га ўз­роў­ню – тыя ж пля­цоўкі ад­па­чын­ку, але ўжо з пунк­там хар­ча­ван­ня. Аб'ек­ты тр­эця­га ўз­роў­ню, акра­мя та­го, пра­ду­г­ле­дж­ва­ю­ць на­яў­на­сць аўта­за­пра­вач­най стан­цыі. Пры гэтым мініст­эр­ства не аб­мя­жоў­вае гэты спіс, кож­ны ўла­даль­нік аб'ек­та мо­жа па­шы­ра­ць яго, даб­аў­ля­ю­чы, на­прыклад, гас­цініч­ныя пас­лу­гі, тэ­хаб­слу­гоў­ванне.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.