Ле­са­руб у ле­се – воін

Хто хут­ч­эй «пе­ра­апра­нае» пі­лу і валі­ць др­э­ва? Коль­кі се­кунд патр­эб­на са­ма­му спрыт­на­му ле­са­ру­буI каб яго «па­галі­ць»? Ад­ка­зы на гэтыя пы­тан­ні бы­лі знойдзе­ны на ра­ён­ным кон­кур­се вальш­чы­каў ле­суK

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ГАНУЛіЧ. ostrov-red.ganulich@tut.by Фо­та аўта­ра і Віта­ля ФіЛіПЧЫКА.

Май­ст­эр­ства рас­пі­лоўкі роз­ны­мі спо­са­ба­мі і ўменне пра­ца­ва­ць з бен­за­пі­лой пра­д­э­ман­стра­валі леп­шыя вальш­чы­кі Астра­веч­чы­ны і гос­ці са Смар­гонш­чы­ны.

Кон­курс вальш­чы­каў ле­су ў на­шым ра­ёне пра­ход­зі­ць што­год на ба­зе роз­ных ляс­ніцтваўK У мі­ну­лым год­зе на сваіх зем­лях ле­са­ру­баў гас­цін­на су­стра­калі ле­са­во­ды Кя­меліш­каўска­га ляс­ніцтваK Сё­ле­та го­нар пры­ма­ць спа­бор­ніцтва вы­паў вар­нян­скім ле­са­во­да­мK

Усе дзе­вя­ць ляс­ніцтваў і ле­са­пункт на­кіра­валі на кон­курс па два ўд­зель­нікіK Ну іI ка­нешне жI групу пад­т­рым­кі – як без гэ­та­га! Ка­ман­да Смар­гон­ска­га до­след­на­га ляс­га­са вы­сту­па­ла па-за кон­кур­са­мK

Спа­бор­ніцтва скла­да­ла­ся з пя­ці эта­паў: вал­ка ле­суI ман­таж лан­цу­га бен­за­пілыI да­клад­нае піла­ван­неI аб­р­эз­ка галін і кам­бі­на­ва­ны рэз драўні­ныK

Рас­па­чаў­ся кон­курс з вал­кі ле­суI праў­даI на гад­зі­ну паз­ней – ар­гані­за­та­ры ча­каліI калі рас­па­год­зіц­ца: з са­май рані­цы ў Вар­ня­нах до­ждж ліў як з вяд­раK На гэтым эта­пеI які ўсклад­ніў­ся др­эн­ным на­двор’емI вальш­чы­кам патр­эб­на бы­ло спіла­ва­ць др­э­ва та­кI каб яно ўпа­ла ў патр­эб­ным на­кірун­ку ў вы­зна­ча­нае мес­цаK

Най­лепш гэта ат­ры­ма­ла­ся ў вальш­чы­ка ле­су Мі­халіш­каўска­га ляс­ніцтва Юрыя Час­ной­цяK Яму крыху састу­піў ляс­нік Вар­нян­ска­га ляс­ніцтва Алег Бай­коўскіK Трой­ку лі­да­раў за­мкнуў вальш­чык ле­су ле­са­пунк­та Мі­хаіл Ма­севічK

Да сло­ва ска­за­цьI і на на­ступ­ных эта­пах кон­кур­су за лі­дар­ства зма­га­ла­ся гэтае тры­аK

Ін­шыя вы­пра­ба­ван­ні пра­ход­зілі на спе­цы­яль­на аб­ста­ля­ва­най пля­цоў­цы ў вар­нян­скім Больш фо­та і від­эа на сай­це га­зе­ты

і ў чар­го­вым вы­пус­ку тэле­пе­ра­да­чы «ТВА. ТВой Астра­вец»

пар­куK Праў­даI дэ­ман­стра­ва­ць сваё май­ст­эр­ства вальш­чы­кам і тут да­вод­зіла­ся пад акам­па­не­мент даж­д­жу – іс­пы­ты ў роз­ных катэ­го­ры­ях пра­ход­зілі па­ра­лель­на на роз­ных пля­цоў­кахK

Хут­ч­эй за ўсіх – за N4IVN се­кун­ды – з ман­та­жом бен­за­пі­лы справіў­ся Алег Бай­коўскіK З дру­гім вы­ні­кам гэты этап прай­шоў Юрый Час­ной­цьK Тр­эцім стаў Мі­хаіл Ма­севічK

На эта­пе «аб­р­эз­ка суч­ча» – калі спе­цы­яль­на пад­рых­та­ва­ныя сукі тр­э­ба аб­р­э­за­ць не толь­кі хут­каI але і якас­наI не па­кі­нуў­шы іх даў­ж­эй­шы­мі за 5 мілі­мет­раў і пры гэтым не паг­лы­біц­ца ў свол пі­лой больш чым на 5 мілі­мет­раў – леп­шым стаў Юрый Час­ной­цьK Дру­гі вы­нік па­ка­заў Алег Бай­коўскіI тр­эці – Мі­хаіл Ма­севічK

У «да­клад­ным піла­ван­ні» ў трой­ку лі­да­раў уда­ло­ся тра­пі­ць вальш­чы­ку ле­су ле­са­пунк­та Ан­др­эю Ма­зу­ру – ён за­няў 3 мес­цаK Пер­шую і дру­гую пры­ступ­кі ад­па­вед­на за­ня­лі Юрый Час­ной­ць і Мі­хаіл Ма­севіч.

Са­мы ня­про­сты від спа­бор­ніцтва – рас­пі­лоў­ванне бер­вя­на кам­бі­на­ва­ным рэ­за­мK Ствол др­э­ва тр­э­ба піла­ва­ць з двух ба­коў: спа­чат­ку над­піла­ва­ць зверхуI а по­тым – зні­зу і гэтыя два на­др­э­зы павін­ны «су­стр­эц­ца»K Пры гэтым удзель­нік паві­нен ад­піла­ва­ць дыск таўш­чы­нёй ад 3 да 8 сан­ты­мет­раўK

Бліску­ча з гэтай за­да­чай справіў­ся Алег Бай­коўскіK Крыху да пер­ша­га мес­ца не ха­пі­ла вальш­чы­ку Мі­халіш­каўска­га ляс­ніцтва Мі­хаі­лу Вай­ця­хо­ві­чуK Тр­эці вы­нік па­ка­заў яго ка­ле­га Юрый Час­ной­цьK

Па­куль жу­ры пад­вод­зі­ла вы­нікіI у Вар­нян­скім до­ме куль­ту­ры для ўд­зель­нікаў спа­бор­ніцтваў злад­зілі невя­лікі кан­ц­эр­тI пас­ля яко­га ўз­на­га­ро­дзілі пе­ра­мож­цаў кон­кур­суK

У вы­ніку пе­ра­мож­цам ра­ён­на­га кон­кур­су стаў вальш­чык ле­су Мі­халіш­каўска­га ляс­ніцтва Юрый Час­ной­цьI на дру­гім мес­цы апы­нуў­ся ляс­нік Вар­нян­ска­га ляс­ніцтва Алег Бай­коўскіI вальш­чык ле­су ле­са­пунк­та Мі­хаіл Ма­севіч стаў тр­эцім.

У агуль­на­ка­манд­ным за­ліку пе­ра­мо­гу свя­тка­валі гас­па­да­ры – ка­ман­да Вар­нян­ска­га ляс­ніцтваK Дру­гі­мі сталі вальш­чы­кі ле­су ле­са­пунк­таK А трой­ку пры­зё­раў за­мкну­ла ка­ман­да Мі­халіш­каўска­га ляс­ніцтваK

КАМПЕТЭНТН­А

Вік­тар Лях, га­лоў­ны ляс­нічы ДЛГУ «Астра­вец­кі ляс­гас»:

Пе­ра­мож­цы і пры­зё­ры ат­ры­малі­ды­п­ло­мы­і­гра­шо­вы­я­пр­эмііI а ка­ман­да Кя­меліш­каўска­га ляс­ніцтваI якая за­ня­ла апош­няе мес­цаI – пе­ра­ход­ны прыз – ір­жа­вую двух­руч­ную пілуK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.