На кан­тролі Пр­эзід­эн­та:

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Пра­цяг тэмы на 2-й стар.

Літа­раль­на праз некаль­кі гад­зін на свой ра­ху­нак жа­да­ную ты­ся­чу тон збож­жа за­пі­саў яго ка­ле­га – так­са­ма гер­вяц­кі вад­зі­цель – Улад­зі­мір Тры­шын. Ся­род ма­ла­дых вад­зі­це­ляў хут­ч­эй за ўсіх справіў­ся Ар­тур Ла­пін­скі з КСУП «Вар­ня­ны». Вызна­чы­лі­ся пе­ра­мож­цы жніў­на­га спа­бор­ніцтва і ся­род зер­не­су­шыльш­чы­каў. Па апе­ра­ты­ў­ных звест­ках рай­ка­ма праф­са­ю­за ра­бот­нікаў АПК, па стане на 28 лі­пе­ня на Астра­веч­чыне 6 вад­зі­це­ляў і 4 бры­га­ды апе­ра­та­раў зер­не­су­шыль­ных уста­но­вак ужо пе­ра­адо­лелі ты­сяч­ны і двух­ты­сяч­ны ру­бя­жы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.