Пе­ра­мож­цы спа­бор­ніцтва

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

У жніў­ным спа­бор­ніц­тве, якое пад­час убо­рач­най кам­паніі што­год пра­вод­зі­ць рай­кам праф­са­ю­за ра­бот­нікаў агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су, вызна­чы­лі­ся пе­ра­мож­цы ся­род вад­зі­це­ляў і апе­ра­та­раў зер­не­су­шыль­ных уста­но­вак.

Пер­шым у ра­ёне ты­ся­чу тон збож­жа пе­ра­вёз вад­зі­цель КСУП «Гер­вя­ты» Вад­зім Ка­цяш. Яго ка­ле­га – так­са­ма гер­вяц­кі вад­зі­цель Улад­зі­мір Тры­шын за­няў дру­гую пры­ступ­ку жніў­на­га п’ед­эс­та­ла, а Станіслаў Мілашэвіч з КСУП «Мі­халіш­кі» за­мкнуў трой­ку вад­зі­це­ляў-«ты­сяч­нікаў».

Ся­род апе­ра­та­раў зер­не­су­шыль­ных уста­но­вак «зо­ла­та» і «се­раб­ро» із­ноў за­бралі гер­вят­цы. Хут­ч­эй за ўсіх да­вя­лі да патр­эб­най кан­ды­цыі 2 ты­сячы тон збож­жа Франц Тотчык, Юрый Баравік і Ана­толь Сасноўскі. Дру­гое мес­ца за­ня­лі Юрый Леншын, Віталь Бясецкі і Аляк­сандр Сасноўскі, тр­эцяе – апе­ра­та­ры КСУП «Гу­да­гай» Віталь Андрушкеві­ч, Яў­ген Раткевіч і Вад­зім Адамковіч.

Він­шу­ем хле­ба­ро­баў з за­слу­жа­най пе­ра­мо­гай!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.