Па­поўні­ць кар­ма­вы рэ­зерв

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

«Мы ў мі­ну­лым неўра­джай­ным год­зе за зі­му з'елі ўсе за­па­сы: і не толь­кі збож­жа, але і тра­вяні­стых кар­моў, якія ля­жалі ў тран­ш­эях, у кур­га­нах. Тр­э­ба гэты рэ­зерв па­поўні­ць», – пас­тавіў за­да­чу Пр­эзід­энт. Ён пад­кр­эс­ліў, што ў кож­най гас­па­дар­цы неаб­ход­на за­пас­ці кар­моў на паўта­ра­д­ва га­ды. «І са­кавітых, і су­хіх», – да­даў ён.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.