Мер­ка­ван­ні

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Галі­на ВАЙЦЯХОЎСК­АЯ, пен­сія­нер­ка, жы­хар­ка Астраў­ца: – Я даўні прых­іль­нік лаз­ні, і ме­навіта ста­рой га­рад­ской: з ёй звя­за­на ўсё маё жыц­цё ў Астраў­цы. У нас сфар­міра­ваў­ся, мож­на ска­за­ць, клуб па ін­тар­э­с­ах: прых­од­зім у ад­зін час, па­рым­ся, мы­ем­ся, ляч­эб­ныя пра­ц­э­ду­ры пра­вод­зім, мас­кі на­кла­д­ва­ем…

Хат­нія лаз­ні я не люб­лю: там ад­на тэм­пе­ра­ту­ра і для па­рыл­кі, і для мыц­ця, мне гэта цяж­ка вы­тры­ма­ць. А ў гра­мад­скай лаз­ні я ма­гу зай­с­ці ў па­рыл­ку на 5-10 хвілін, ад­па­чы­ць – і зноў вяр­нуц­ца.

Ка­жу­ць, а ФАКу доб­рая лаз­ня – але мы сва­ёй не здра­дж­ва­ем! Ды і ко­шт ця­пер, дзя­куй мяс­цо­вым ула­дам, знізілі да ча­ты­рох руб­лёў – усё ж для пен­сія­не­раў кож­ны тыд­зень за­пла­ці­ць за лаз­ню 6,50 бы­ло цяж­ка­ва­та.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.