Кам­пет­энт­на

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ак­са­на Зем­ля­ко­ва, на­чаль­нік аддзе­ла аду­ка­цыі: – Ад­міністра­цы­ям і ка­лек­ты­вам усіх уста­ноў аду­ка­цыі Астра­веч­чы­ны да­вя­ло­ся доб­ра па­пра­ца­ва­ць, каб пад­рых­та­ва­ць шко­лы і дзі­цячыя сад­кі да па­чат­ку на­ву­чаль­на­га го­да.

Ка­піталь­ны ра­монт аця­п­ляль­най сіст­эмы зроб­ле­ны ў Аль­хоўскім дзі­цячым сад­зе. Пад­рых­та­ва­ны пра­ек­ты па до­браў­па­рад­ка­ван­ні тэ­ры­то­рыі ка­ля дзі­ця­ча­га цэн­тра развіц­ця дзі­ця­ці і рэ­кан­струк­цыі яс­ляў-са­да №2. З ве­рас­ня пач­нец­ца бу­даўніцтва но­ва­га харч­б­ло­ку ў аз­да­раў­лен­чым ла­ге­ры «Ластаўка». Га­ра­чая ва­да пад­вед­зе­на да ўмы­валь­нікаў пры ўва­х­од­зе ў абед­зен­ныя за­лы і ў санітар­ных ву­з­лах, ду­ша­вых ка­бі­нах Мі­халіш­каўс­кай, Гу­да­гай­с­кай сяр­эд­ніх школ, Ры­тан­ска­га, Кя­меліш­каўска­га на­ву­чаль­на­пе­да­га­гіч­ных ком­плек­саў, Маль­ска­га яс­ляў-са­да. У Гер­вяц­кім дзі­цячым сад­зе адра­ман­та­ва­ны дзве групы, санітар­ныя ву­з­лы, спаль­ні і ак­та­вая за­ла. У Па­луш­скім дзі­цячым сад­зе адра­ман­та­ва­ны харч­б­лок, а ў Мі­халіш­скаўс­кай сяр­эд­няй шко­ле – ва­да­про­вад. Усе ўнут­ра­ныя дзве­ры за­ме­не­ны ў Гу­да­гай­с­кай сяр­эд­няй шко­ле і ДЦРД №1 г. Астраў­ца. У яс­лях-сад­зе №3 ство­ра­ны цэнтр бяс­пе­кі для да­школь­нікаў. У ме­жах пра­ек­та «Аран­жа­вы атам» пры пад­т­рым­цы Дзес­на­гор­скай бас­кет­боль­най аса­цы­я­цыі «Цэнтр спар­ты­ў­най пад­рых­тоўкі бас­кет­балістаў» ў гім­на­зіі №1 г. Астраў­ца з’явіла­ся бас­кет­боль­ная пля­цоўка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.