Ура­джай-2020

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ко­лаз­ва­рот вяс­ко­ва­га жыц­ця не мя­ня­ец­ца вя­ка­мі: на зме­ну ма­са­ва­му жніву за­сту­пі­ла па­сяў­ная. Са­мая нецяр­плі­вая ў гэтым сэн­се куль­ту­ра – рапс. Пра­ма­руд­зіш з ап­ты­маль­ны­мі тэр­мі­на­мі сяў­бы кры­жа­к­ве­тка­ва­га – стра­ціш ура­джай. Пра гэта добра ве­да­ю­ць хле­ба­ро­бы КСУП «Гу­да­гай», якія па стане на 25 жніўня план сяў­бы рап­су вы­ка­налі на 107%.

Ле­тась пад рапс гу­да­гай­цы ад­вя­лі 450 гек­та­раў, які даў на круг 35 цэнт­не­раў. Сё­ле­та плош­ча вы­рош­ч­ван­ня кры­жа­к­ве­тка­ва­га па­вя­лічыц­ца на 150 гек­та­раў.

– Пла­ну­ем ад­кры­ць улас­ны цэх па пе­ра­пра­цоў­цы рап­су. Мас­ла буд­зем пра­да­ва­ць, а жмых пойдзе на корм жы­вё­ле, – рас­ка­за­ла га­лоў­ны эка­на­міст КСУП «Гу­да­гай» іры­на Юц­кевіч. – Патр­эб­нае аб­ста­ля­ванне ўжо за­куп­ле­на. На тэ­ры­то­рыі ме­ханіч­ных май­ст­эр­няў у Па­лушах ка­піталь­на ра­ман­ту­юц­ца бы­лыя скла­ды, дзе яно буд­зе ўста­ноў­ле­на.

Пад сяў­бу азі­мых у гас­па­дар­цы ак­ты­ў­на рых­ту­ец­ца гле­ба: за­во­рва­ец­ца, куль­ты­ву­ец­ца, уз­ба­га­ча­ец­ца па­жы­ў­ны­мі рэчы­ва­мі… Толь­кі на га­то­выя пры­ня­ць на­сенне ўчаст­кі вы­ход­зя­ць па­сяў­ныя агрэ­га­ты.

На­па­чат­ку тыд­ня рапс пры­горт­валі ў гле­бу дзве се­ял­кі, ад­на з якіх вы­твор­час­ці аўст­рый­с­кай фір­мы Pottinger – ня­даўні наУлад­зі­мір Жук, ара­ты

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.