Ка­мен­та­рый у тэму:

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ана­стасія Юр­кой­ць, стар­шы па­моч­нік пра­ку­ро­ра Астра­вец­ка­га ра­ё­на:

– Ча­ты­ры га­ды на­зад я рых­та­ва­ла мат­э­ры­я­лы па спра­ве, якая сён­ня раз­гля­да­ла­ся апош­няй, і цу­доў­на па­мя­таю, як вост­ра ста­я­ла пы­танне: паз­баві­ць муж­чы­ну ба­ць­коўскіх пра­воў ці аб­ме­жа­ва­ць дзе­яз­доль­на­сць? Ста­но­віш­ча ў сям’і бы­ло сум­нае: ба­ць­ку ўсё больш за­ця­г­ва­ла ал­ка­голь­ная ба­г­на, у п’яным дур­мане ён усё менш ду­маў пра непаў­на­лет­нюю дач­ку. Да та­го ж муж­чы­на тра­ціў на вы­піўку амаль усе гро­шы. Тр­э­ба бы­ло тэр­мі­но­ва пры­ма­ць ме­ры. Не­ка­то­рыя ўп­эў­не­ны, што ў та­кіх вы­пад­ках вар­та іза­ля­ва­ць дзя­цей ад нік­ч­эм­ных ба­ць­коў. Але ніх­то і ні­што не за­мені­ць ма­лы­шам род­ных ма­му ці та­ту. І калі ёс­ць хо­ць ма­лень­кая над­зея, што ба­ць­кі аду­ма­юц­ца і вер­нуц­ца да нар­маль­на­га жыц­ця – тр­э­ба ім да­па­маг­чы. Ча­ты­ры га­ды на­зад мы вы­ра­шы­лі да­ць муж­чыне шанс – ён яго ска­ры­стаў. Вель­мі хо­чац­ца, каб та­кіх шчаслі­вых фі­на­лаў у сум­ных гісто­ры­ях бы­ло як ма­га больш.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.