Фі­нан­са­вая да­па­мо­га

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У Бе­ла­русі па­вя­лі­ча­ны нар­ма­ты­вы рас­хо­даў на на­ву­чанне ў шко­лах.

Паста­но­вай Са­ве­та Міністраў ад 18 ве­рас­ня 2019 го­да №629 уно­сяц­ца змя­нен­ні ў па­ла­ж­энне аб пла­на­ван­ні рас­хо­даў мяс­цо­вых бюд­ж­этаў на фі­нан­са­ванне дзяр­жуста­ноў агуль­най сяр­эд­няй аду­ка­цыі. Нар­ма­ты­вы на на­ву­чанне і вы­ха­ванне ад­на­го школь­ніка ўста­ноў­ле­ны на 2020 год. Для школ, раз­меш­ча­ных у га­ра­дах, па­сёл­ках га­рад­ско­га ты­пу, яны вы­рас­лі да Br1 954,8, у сель­скіх на­се­ле­ных пунк­тах – да Br4 463,87. Ра­ней нар­ма­ты­вы скла­далі Br1 667,92 і Br3 808,76 у год ад­па­вед­на.

Як па­ве­дам­ля­ла­ся, нар­ма­тыў уклю­чае рас­хо­ды на рэалі­за­цыю аду­ка­цый­ных пра­грам агуль­най сяр­эд­няй аду­ка­цыі, спе­цы­яль­най аду­ка­цыі і г.д. У тым ліку гэта рас­хо­ды на апла­ту пра­цы пе­д­ра­бот­нікаў, вы­хад­ныя да­па­мо­гі, ка­ман­дзіроўкі, апла­та су­вязі, транс­парт­ных пас­луг, ін­шыя бя­гучыя рас­хо­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.