Пер­шая су­стр­э­ча пр­эзід­эн­таў

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

іі Форум рэ­гіё­наў Бе­ла­русі і Украі­ны 3-4 ка­ст­рыч­ніка прай­шоў у Жы­то­мі­ры. У рам­ках фо­ру­му ад­бы­ла­ся пер­шая су­стр­э­ча пр­эзід­эн­таў дзвюх краін Аляк­сандра Лу­ка­ш­эн­кі і Улад­зі­мі­ра Зя­лен­ска­га. Кіраўнікі дзяр­жаў пра­вя­лі пе­ра­га­во­ры ў вуз­кім і па­шы­ра­ным склад­зе, а так­са­ма пры­ня­лі ўд­зел у пле­нар­ным па­сяд­ж­эн­ні іі Фо­ру­му рэ­гіё­наў.

У пер­шы дзень фо­ру­му ад­бы­ло­ся вось­мае па­сяд­ж­энне кан­с­уль­та­ты­ў­на­га са­ве­та дзе­ла­во­га су­пра­цоўніцтва, пас­ля за­вяр­ш­эн­ня яко­га бе­ла­рус­кія і ўкраін­скія парт­нё­ры пад­пі­салі ча­ты­ры дзя­сят­кі да­моў­ле­на­сцей на агуль­ную су­му больш як $540 млн. У ліку пад­пі­сан­таў «БНК-Украі­на», ААТ «Міл­кавіта», ААТ «БелАЗ», МТЗ, «Бел­ка­мун­маш», ААТ «Бе­ла­рус­кі ме­та­лур­гіч­ны за­вод – кіру­ю­чая кам­панія хол­дын­га «Бе­ла­рус­кая ме­та­лур­гіч­ная кам­панія», кан­ц­эрн «Бел­лег­прам», ААТ «Мін­скі аўта­ма­біль­ны за­вод» – кіру­ю­чая кам­панія хол­дын­га «Бе­лаўта­маз», ААТ «Бел­со­лад», Ба­ра­навіц­кае ВБА, ААТ «Ма­зыр­соль», па­пя­ро­вая фаб­ры­ка «Спар­так», кіру­ю­чая кам­панія хол­дын­га «Бе­ла­рус­кая цэмент­ная кам­панія», ААТ «Чы­рво­ны хар­чавік», ААТ «Ма­гілёўліфт­маш», «Бел­экс­ім­га­рант».

Ад­бы­ла­ся афі­цый­ная су­стр­э­ча кіраўнікоў рэ­гіё­наў Украі­ны і Бе­ла­русі з кіраўніком Жы­то­мір­скай аб­лас­ной дзяр­жаў­най ад­міністра­цыі. Асаб­лі­ва на ёй гу­ча­ла тэ­ма ад­наў­лен­ня суд­на­ход­ства па Дня­п­ры на тэ­ры­то­рыі Украі­ны. «Мы вель­мі ха­целі б, каб той рач­ны шлях, пра які ўжо столь­кі ска­за­на, нар­эш­це па­чаў пра­ца­ва­ць. Ад­наў­ленне суд­на­ход­ства на ра­цэ – доб­рая тра­ды­цыя, і тр­э­ба яе вяр­та­ць», – ска­заў ві­цэ-пр­эм'ер бе­ла­рус­ка­га ўра­да Ігар Ля­ш­эн­ка.

У дру­гі дзень фо­ру­му рэ­гіё­ны Бе­ла­русі і Украі­ны за­клю­чы­лі па­гад­нен­ні аб шмат­ба­ко­вым су­пра­цоўніц­тве. Цы­ры­монія пад­пі­сан­ня да­ку­мен­таў ад­бы­ла­ся ў пры­сут­на­сці кіраўнікоў дзяр­жаў.

Пад­пі­са­ны так­са­ма план кан­с­уль­та­цый па­між мініст­эр­ства­мі за­меж­ных спраў на 2020-2021 га­ды, вы­ка­наў­чая пра­гра­ма наву­ко­ва-тэхніч­на­га су­пра­цоўніцтва на 2019-2021 га­ды па­між Дзяр­жаў­ным ка­міт­этам па на­ву­цы і тэхна­ло­гіях Бе­ла­русі і Мініст­эр­ствам аду­ка­цыі і наву­кі Украі­ны.

Дзяр­жаў­ны ка­міт­эт па на­ву­цы і тэхна­ло­гіях Бе­ла­русі і Мініст­эр­ства аду­ка­цыі і наву­кі Украі­ны пад­пі­салі вы­ка­наў­чую пра­гра­му наву­ко­ват­эхніч­на­га і іна­ва­цый­на­га су­пра­цоўніцтва на 2019-2022 га­ды.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ад­зна­чыў, што мно­гія бу­ду­ць пі­са­ць аб тым, што ад­бы­ло­ся зна­ём­ства двух пр­эзід­эн­таў. «Ні­чо­га па­доб­на­га. Мы з ва­мі зна­ё­мы вель­мі даў­но. Праў­да, за­воч­на. Сён­ня мы су­стра­ка­ем­ся тут сам­на­сам для та­го, каб яш­чэ раз зве­ры­ць гад­зін­нікі, прай­с­ці­ся па па­рад­ку дня на­шых ад­но­сін і да­мо­віц­ца», – пад­кр­эс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

«Усё, аб чым мы да­мо­вім­ся, буд­зе вы­кон­вац­ца. Ха­чу за­пэўні­ць, што мы свя­та буд­зем вы­кон­ва­ць на­шы да­моў­ле­на­сці», – ска­заў кіраўнік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

«Чым блі­ж­эй і цяс­ней мы буд­зем з ва­мі, чым рад­ней бу­ду­ць на­шы дзяр­жа­вы, чым з'яд­на­ней, тым боль­шае су­пра­ціў­ленне мы буд­зем ад­чу­ва­ць. Ніх­то ніколі, як ні за­яў­ля­лі б паліты­кі ва­кол нас і ў све­це, не даз­волі­ць нам вель­мі моц­на сябра­ва­ць. На жаль, свет дзей­ні­чае па прын­цыпе «разд­зя­ляй і ўла­дар», – за­явіў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка. Пры гэтым Пр­эзід­энт звяр­нуў ува­гу: друж­ба па­між Бе­ла­рус­сю і Украі­най буд­зе ад­чу­ва­ць на­ціск не з ад­на­го ней­ка­га бо­ку, а і з Ус­хо­ду, і з За­хаду. «Мы ўсве­дам­ля­ем гэта з Пр­эзід­эн­там (Украі­ны. – Заў­ва­га БелТА) і га­ва­ры­лі аб гэтым, калі вя­лі пе­ра­га­во­ры сам-на­сам. Гэты бар'ер мы поў­ныя ра­шу­час­ці пе­ра­адо­ле­ць, – пад­кр­эс­ліў кіраўнік дзяр­жа­вы. – Мы доб­рыя люд­зі. Не хо­чам су­пра­ць нека­га дру­жы­ць, су­пра­ць нека­га ва­я­ва­ць. Мы павін­ны бы­ць моц­ныя».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.