100 ід­эй для школь­нікаў

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Па­д­рых­та­ва­ла Ма­ры­на МАЦКЕВіЧ. ostrov-red.matskevich@tut.by

Вуч­ні сяр­эд­няй шко­лы №1 Міла­на Ма­кей і Ра­ман Др­э­ма сталі пе­ра­мож­ца­мі за­наль­най вы­ста­вы-пр­э­зен­та­цыі рэс­пуб­лі­кан­ска­га пра­ек­та «100 ід­эй для Бе­ла­русі».

Пад­лет­кі прад­стаў­ля­лі від­эа­пра­ект рэ­дак­цыі га­зе­ты «Астра­вец­кая праў­да» «Га­рад­скі шпа­цыр». Сут­на­сць пра­ек­та за­клю­ча­ец­ца ў тым, што юныя вя­дучыя шпа­цы­ру­ю­ць па Астраў­цы і зна­ё­мя­ць гле­да­чоў з гісто­ры­яй вуліц, іх ад­мет­на­сця­мі і жы­ха­ра­мі.

Ары­гі­наль­ная па­да­ча мат­э­ры­я­ла, ці­ка­выя звест­кі і харыз­ма­тыч­ныя вя­дучыя ат­ры­малі вы­со­кую ад­зна­ку жу­ры – і від­эа­пра­ект быў прызна­ны леп­шым у на­мі­на­цыі «Гра­мад­ства, эка­но­міка і са­цы­яль­ная сфе­ра».

Го­нар Астра­вец­ка­га ра­ё­на на за­наль­ным эта­пе кон­кур­су так­са­ма аба­ра­ня­ла ву­чані­ца гім­на­зіі №1 Дар’я Пун­жаль, якая вы­сту­пі­ла з пра­ек­там «Гэта патр­эб­на не мёрт­вым! Гэта патр­эб­на жы­вым!»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.