Ад­кры­ва­ю­чы но­выя век­та­ры

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка 24-25 ка­ст­рыч­ніка на­ве­даў з афі­цый­ным візітам Ка­зах­стан. Лі­да­ры дзвюх краін аб­мер­ка­валі па­шы­р­энне пра­мыс­ло­вай ка­апе­ра­цыі, на­рош­ч­ванне супрацоўні­цтва ў сель­скай гас­па­дар­цы, транс­пар­це і ла­гі­сты­цы, наф­тахі­міч­ным ком­плек­се, сфе­ры вы­со­кіх тэхна­ло­гій. Па вы­ні­ках пе­ра­моў пад­пі­са­ны па­кет двух­ба­ко­вых да­ку­мен­таў.

«Мы ма­ем на­мер ак­ты­ў­на разві­ва­ць эка­на­міч­ныя су­вязі па­між рэ­гіё­на­мі на­шых краін. Для гэ­та­га пра­па­на­ва­на раз­глед­зе­ць пы­танне пра­вяд­зен­ня фо­ру­му мі­жрэ­гія­наль­на­га супрацоўні­цтва. Уп­эў­не­ны, на­ша супрацоўні­цтва на ўз­роўні рэ­гіё­наў так­са­ма буд­зе пас­пя­хо­вым, плён­ным, па­коль­кі Ка­зах­стан і Бе­ла­русь ужо ма­ю­ць доб­ры во­пыт та­ко­га ўза­е­мад­зе­ян­ня з ін­шы­мі дзяр­жа­ва­мі», – ска­заў Пр­эзід­энт Ка­зах­ста­на Ка­сы­мЖа­март Та­ка­еў.

Па­вод­ле слоў Пр­эзід­эн­та Ка­зах­ста­на, у час яго пе­ра­га­во­раў з кіраўніком бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы асаб­лі­вы ак­ц­энт быў зроб­ле­ны на ўз­мац­ненне пра­мыс­ло­вай ка­апе­ра­цыі. «Ця­пер у Ка­зах­стане пра­цу­ю­ць ка­ля 340 прад­пры­ем­стваў з удзе­лам бе­ла­рус­ка­га ка­піта­лу. Пры гэтым во­сем су­мес­ных прад­пры­ем­стваў зай­ма­юц­ца вы­твор­час­цю вя­лі­кай пра­мыс­ло­вай і сель­ска­га­спа­дар­чай тэхнікі. Мы пад­ра­бяз­на аб­мер­ка­валі пы­тан­ні па­вы­ш­эн­ня эфек­ты­ў­на­сці гэтых кам­паній. Да­сяг­нулі да­моў­ле­на­сці раз­глед­зе­ць маг­чы­мас­ць рэалі­за­цыі да­дат­ко­вых двух-трох су­мес­ных пра­ек­таў у галіне сель­скай гас­па­дар­кі і ва­ен­на-тэхніч­на­га супрацоўні­цтва», – ад­зна­чыў Ка­сым-Жа­март Та­ка­еў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.