Праф­са­ю­зы

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Як праф­са­юз пад­т­рым­лі­вае пра­ца­ўнікоў вё­скіI якія праб­ле­мы на­спе­лі ў гас­па­дар­ках ра­ё­на – пра гэта і мно­гае ін­шае іш­ла раз­мо­ва пад­час спра­ва­з­дач­на-вы­бар­чай кан­фер­эн­цыі Астра­вец­кай ра­ён­най праф­са­юзнай ар­гані­за­цыі ра­бот­нікаў агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­суK

Праф­са­юз аг­ра­ры­яў – ад­но з най­буй­ней­шых пра­цоў­ных аб’яд­нан­няў у Бе­ла­русі і на Астра­веч­чыне, якое штод­зён­на вы­ра­шае шмат пы­тан­няў: ахо­ва пра­цы ра­бот­нікаў і асаб­лі­вас­ць апла­ты, скла­да­ныя ўмо­вы ра­бо­ты, за­бяс­пе­ча­на­сць пра­ца­ўнікоў спе­цы­яль­ным ад­зен­нем і ін­шыя.

Што­год праф­са­юз аг­ра­ры­яў лад­зі­ць пра­цоў­ныя спа­бор­ніцт­вы пад­час га­лоў­ных сель­ска­га­спа­дар­чых кам­паній: вя­сенне-па­ля­вых ра­бот, жні­ва, кор­ма­на­рых­тоўкі. Пад­час зім­не­стой­ла­ва­га пе­ры­я­ду ўт­ры­ман­ня жы­вё­лы ў ме­жах рэс­пуб­лі­кан­с­кай ак­цыі «Наш жы­вё­ла­вод» узна­га­родж­ва­юц­ца леп­шыя пра­ца­ўнікі гэтай галі­ны – пра гэта і мно­гае ін­шае рас­каз­ваў у сваім спра­ва­з­дач­ным да­клад­зе стар­шы­ня рай­ка­ма праф­са­ю­за ра­бот­нікаў агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су Юрый Аду­ла. – Нез­дар­ма дэ­віз на­ша­га галі­но­ва­га праф­са­ю­за – «Лю­бі­ць люд­зей, пра­ца­ва­ць для люд­зей!». Уся на­ша ўва­га, увесь кло­пат на­кіра­ва­ны на ча­ла­ве­ка пра­цы, – ад­зна­чыў Юрый Аляк­сандравіч. – Зра­зу­ме­ла, што нека­то­рыя гас­па­дар­кі зна­ход­зяц­ца ў цяж­кім мат­э­ры­яль­ным ста­но­віш­чы, але вар­та не за­бы­ва­ць і пра та­кія рас­паў­сюд­жа­ныя немат­э­ры­яль­ныя прызнан­ні пра­цоў­ных за­слуг ра­бот­ніка, як за­ня­сенне яго фо­та­здым­ка на Дош­ку го­на­ру прад­пры­ем­ства, пісь­мо­выя пад­зя­кі, агуч­ванне про­звіш­чаў леп­шых пра­ца­ўнікоў на агуль­ным сход­зе ра­бот­нікаў. Люд­зі павін­ны ве­да­ць, што іх ба­ча­ць і цэня­ць.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.